יהדות

לימוד עם אדם שלא בירך ברכות התורה

שאלה:

אשמח מאד מאד לדעת את דבר ד' זו ההלכה, בענין האם מותר ללמוד עם אדם שלא בירך ברכות התורה, כגון נהג מונית.

לכאו' יש בזה לפני עיור על ביטול מצות עשה של ברכות התורה, לפי מה שהוכיחו מהתוס' חולי י, לגבי מצת כותי, שיש לפני עיור על ביטול מצות עשה.

הנני משתוקק לקבל דברים בכל זה.

בנימין

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

בענין שיח ושיג וויכוחים אמוניים עם חילונים, כתבתי ע"ז בספרי שלהי דקייטא, ובתוכה"ד כתבתי שם כך:

 

וממו"ח הרה"ג רבי אברהם זרח שוגרמן שליט"א שמעתי להוסיף דיש לאסור ויכוחים שכאלו, כיון דלעיתים מוזכרים בויכוחים דברי תורה ונמצא מכשיל החילוני בשמיעת ואמירת ד"ת ללא ברכת התורה דאסור.
אמנם יש לפקפק בזה שהרי החילוני אינו מתכוון כלל לשם מצות ת"ת ואפיקורס לא מקיים מצות ת"ת גם באופן שכיוון לקיום מצות ת"ת כדכ' הגר"א וסרמן זצ"ל בקובץ מאמרים.
וכן שמעתי מהגרי"ש אלישיב והגר"ח קניבסקי שליט"א שאין לחשוש לזה משום חסרון ברכות התורה.