חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – חודש מרחשון

דבר החסידות – חודש מרחשון

 

המשכת ה'גשם' לכל השנה

חודש חשון נקרא בהלכה מרחשון, כיון שבו מתחילה עונת הגשמים (תענית ו, א) ולכן נקרא בשם "מר" שפירושו טיפה, על שם טיפות הגשם, כלשון הפסוק (ישעי' מ, טו) "הן גוים כמר מדלי" (עיין ערוך, ערך מרחשון).

והנה ידוע, שחודש תשרי, אותיות 'רשית', הוא חודש כללי המשפיע על כל השנה כולה, בדוגמת הראש המשפיע על כל האיברים. וכפי שנאמר במדרש (ויק"ר פכ"ט, ח) שלכן הוא נקרא "חודש השביעי" – על שם "שהוא משׂובע בכל", והוא הממשיך שפע לכל השנה כולה.

והרי, הסיום של חגי תשרי הוא שמיני עצרת, שבו אומרים את תפילת הגשם– שהכוונה שכל השפע של חודש תשרי יומשך בגשמיות על כל השנה. וזה קורה בפועל בחודש חשון, כי חודש חשון הוא 'אבן הבוחן' אם העבודה שלו בחודש תשרי אכן השפיעה עליו בעבודתו בעולם.

ועל פי זה נמצא, שחשון הוא החודש הראשון של "עבודה פרטית", אחרי שסיימנו את ה"עבודה כללית" של חודש תשרי.

וזה מתבטא בירידת הגשמים בחודש חשון, כפי שהגמרא מפרטת (תענית שם) שיש שלשה זמנים לירידת הגשמים: תחילת חשון, כ"ג חשון ור"ח כסלו. כי אם הוא זריז – זה ניכר כבר בתחילת החודש, ויש מי שלוקח לו עד כ"ג חשון, אבל על-כל-פנים עד סוף החודש נותנים לו לתקן את עבודתו, וכנפסק ש"הנודר עד הגשם – אסור עד ר"ח כסלו" (רמב"ם הל' נדרים פ"י הי"א). ונמצא שחשון הוא הקובע את אופן ההמשכה ('גשם') של תשרי על כל השנה כולה.

נאחל ונתפלל לה' שיאמר לצרותינו די ובחודש חשון יומשך רק טוב לישראל וישלטו היהודים המה בשונאיהם, והעיקר – שיבוא כבר משיח צדקנו בקרוב ממש.

 

חודש טוב ושבת שלום!

 

מבוסס על: תורת מנחם התוועדויות חלק מא עמ' 180, חלק כט עמ' 212-3. וראה לקוטי תורה דרושי שמע"צ פח, ד. צא, א. ובכ"מ.