חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – ימי התשלומין לחג השבועות

ב"ה

דבר החסידות – ימי התשלומין לחג השבועות

 

יומני שבתות ימי התשלומין

:

הפעם, לרגל השבת שלאחר מתן תורה, אשתף את הקוראים – בקצרה – בזכרונות אישיות שלי משתי שבתות של "ימי התשלומין" (האחרונות שהרבי התוועד בהן) שזכיתי לחוות בצילא דמהימנותא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו:

ש"פ נשא, ט' סיון שנת תש"נ, היתה אחת השבתות הראשונות שזכיתי לבקר בהן אצל הרבי. לאחר שהתארחתי בחג השבועות בבית הרב ברוך ושרה שיחיו וילהלם בקראון-הייטס – שיכנע אותי ידידי התמים [הרב] לוי יצחק שי' וילהלם (מלונדון), להישאר כבר לש"ק. לאחר זמן נודע לי, שהוא אף השכים בשבת לפנות בוקר לתפוס עבורי מקום להתוועדות, כך שזכיתי למקום טוב יחסית.

היתה זו התוועדות מיוחדת במינה, במהלכה הסביר הרבי ששבת זו, שאחרי מ"ת היא ענין של "שמחת תורה". בהמשך נעמד הרבי מלא קומתו ועודד את השירה בשמחה רבה ועצומה. עד כדי כך פעלו הדברים, שלאחר צאת הרבי מביהכנ"ס פצחו כולם בשירה וריקודים וחלק מהחסידים אף ערכו מעין "הקפות" בקידמת ביהכנ"ס, ובידם כרך ה"לקוטי שיחות" החדש (חלק כט) שיצא אז לאור.

~

בשנה שלאחרי זה, שבת פ' נשא (באה"ק בהעלותך), י"ב סיון תנש"א, ירד הרבי תחילה להתוועדות הרגילה בשעה 13:30 בסיומה התפלל מנחה עם הציבור ועלה לחדרו.

לערך בשעה 8 בערב, כחצי שעה לפני השקיעה, נכנס הרבי פתאום לבית הכנסת ובידו ספל מלא מים וצעד כך עד למזרח. שם נטל ידיו לסעודה וערך התוועדות מיוחדת כהמשך לחג השבועות (במקום נכחו כמאה איש בלבד, זכיתי להיות ביניהם). הרבי עלה לבימת התפילה, ישב על כסאו מול הקהל. בתחילה ציוה לנגן 'בני היכלא' אח"כ פתח בשיחת קודש על מעלת היום [להלן יפורט חלק קטן מהשיחה]. ואז ציוה לנגן את סדר-הניגונים של רבותינו נשיאינו כמו ביו"ט, והמשיך בשיחות קודש על מעלת היום ("פרשת נשא בשנת תנשא") ובפרט שמסוגל לגאולה ו"תורה חדשה" דימות המשיח. לסיום ברך על הכוס, התפללו מעריב, ערך הבדלה, וחילק "כוס-של-ברכה" לכל אחד ואחד עד חצות הלילה לערך.

אירוע זה בולט בין ה"גילויים" שהרבי העניק לחסידים בשנה האחרונה שלפני כ"ז אדר ראשון תשנ"ב, ותיאורו מופיע באריכות ביומני התקופה. 

 (זכיתי לראות כל אלה בחסדי ה' עלי, בהיותי נער צעיר של 'ישיבה קטנה')

 

~~~

שבת 'השלמה' למתן תורה

השבת הקרובה, חלה ביום י"ב סיון שהוא סיום "ימי התשלומין" דחג השבועות.

ידוע הנאמר בקבלה שבשבת היא "עליית העולמות", ומבואר בחסידות (לקו"ת בהר מא, א) שבשבת עולים כל התפילות והתורה והמעשים-טובים של ימות החול. ולכן נאמר עליה "ויכולו" (בראשית ב, א) כי בשבת נשלמת כל העבודה של ששת הימים שלפניה (אור התורה עה"פ).

ומכך מובנת המעלה מיוחדת בקביעות שבת זו, שלא זו בלבד שהיא השבת הראשונה שלאחר זמן מתן תורתנו (ביום ראשון בשבוע), דהיינו שיש בה את השלמות ("ויכולו") של מתן תורה, אלא שהיא גם כוללת את כל ימי התשלומין של מ"ת.

וזה מודגש בכך, שהשבת מתחילים מחדש את "פרקי אבות"*, שתחילתה: "משה קיבל תורה מסיני", מכיוון שבשבת זו – הכוללת את זמן מ"ת – מתחדש שוב העניין דמתן תורה כמו בפעם הראשונה.

וכשם שבראש השנה נפעלת התחדשות הבריאה, וממנה נפעלת ההתחדשות הפרטית לכל השנה כולה – "המחדש בטובו בכל יום" – כך משבת זו נפעלת ההתחדשות בתורה לכל ימות השנה – ש"בכל יום יהיו בעיניך חדשים" (רש"י תבוא כו, טז).

וההוראה מכך לכל אחד ואחד, בסיום ימי התשלומין של מתן תורה:

א)    שלימוד התורה יהיה מתוך חיות ותענוג, כדברי הספרי (הובא ברש"י ואתחנן ו, ו. שו"ע אדה"ז או"ח סי' סא ס"ב) "לא יהיה בעיניך כדיוטגמא ישנה כו' אלא כחדשה שהכל רצין לקראתה", כי הכח לחיות ותענוג בתורה במשך כל השנה היא מהתחדשות החיות והתענוג בזמן מתן תורתנו.

ב)    התחדשות והוספה בלימוד התורה, עד שמחדש חידושים בתורה! הן בנוגע לעצמו, והן בנוגע לזולתו – "והעמידו תלמידים הרבה". כולל ובמיוחד התחדשות והוספה בפנימיות התורה שהתגלתה בתורת החסידות שהיא "טעימה" מתורתו של משיח, "תורה חדשה מאתי תצא".

ג)     כדאי ונכון שכל אחד יקבל על עצמו, שבנוסף על אמירת פרקי אבות בכל שבת משבתות הקיץ, יוסיף וילמד בעיון משנה אחת (לכל הפחות) עם הפירושים של מפרשי המשנה, כל חד לפום שיעורא דיליה.

ויהי רצון, שמהדיבור וקבלת החלטה טובה בהנ"ל – נבוא תיכף ומיד להתגלות ד"תורה חדשה מאתי תצא" בגאולה האמיתית והשלמה ע"י משיח צדקנו.

 

שבת שלום!

 

מבוסס על: שיחות ש"פ נשא, י"ב סיון ה'תנש"א (התוועדות א' וב') סעיף א-ב וסעיף יד-טו (נד' בתו"מ התוועדויות תנש"א ח"ג עמ' 309 ואילך. עיי"ש בארוכה ותמצא טוב.

 

______________

*)  כמ"ש רבינו הזקן בסידורו ש"יש נוהגין כך כל שבתות הקיץ" – וכן הוא מנהג חב"ד. כמודגש מרבותינו נשיאינו שכמה וכמה מאמרי דא"ח בשבתות הקיץ מתחילים במאמר המשנה בפרקי אבות שלומדים באותו שבת.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בס