חגים ומועדים וימים מיוחדים

תורת האדם - הרב שלום ארוש שליט"א

תורת האדם - הרב שלום ארוש שליט"א

אנו עומדים ממש ערב יום קבלת התורה – היום הכי חשוב והכי גדול בכל השנה כולה ובכל החיים; היום שרק בזכותו העולם עומד. כי כל העולם לא נברא אלא בשביל שיקבלו ישראל את התורה, כמו שכתוב (ירמיה ל"ג): "כה אמר ה', אם לא בריתי יומם ולילה, חוקת שמים וארץ לא שמתי". – 'בריתי' זו התורה, שהקדוש-ברוך-הוא התנה עם מעשה בראשית, להתקיים בזכות התורה שתינתן בהר-סיני. וכן דרשו חז"ל על מה שכתוב במעשה בראשית: 'יום השישי' – למה נוספה 'הא' הידיעה, שלא כמו בשאר הימים, שכתוב רק 'יום אחד', 'יום שני' וכו', בלי 'הא' הידיעה? אלא מרמז על יום השישי בסיון שבו ניתנה תורה, לומר לך שקיום ושלמות הבריאה היא רק על-ידי התורה שנתנה בשישי בסיון.

איזה תורה היא קיום ושלמות הבריאה? האם התורה של הצדיקים בגן-עדן? או התורה של המלאכים והשרפים? לא ולא! בבקשת אלפי מחילות, מכל הצדיקים בעולם העליון, שכבר בחייהם למדו תורה שאנחנו לא יכולים לתפוס קצה ממנה, וכל-שכן שבעולם העליון לומדים במתיבתא דרקיעא, סודות נוראים שאלפי שנים לא יספיקו להתחיל לפרטם, אבל רק התורה של האדם שחי בעולם השפל הזה, היא שמקיימת את העולם! כי תכלית ותיקון הבריאה, הוא דווקא על-ידי שהאדם, שהוא בשר-ודם, ומוקף כולו בחומות ומחסומים של גשמיות וטרדות, הוא יתחזק לעסוק בתורה מתוך החושך של העולם הזה, ויאיר את אור ה' בעולם הזה התחתון, ומכאן לכל העולמות ביתר שאת. כי 'זאת התורה – אדם', התורה שהאדם לומד בעולם הזה, היא כל היופי של העולמות, האור של העולמות, החיות של העולמות וכו'. היא ממשיכה את כל ההשפעות לכל העולמות, ברוחניות ובגשמיות, וכל אחד, אפילו הקטן שבקטנים צריך לחזק את עצמו בידיעה זו, שהתורה שהוא לומד היא שמקיימת את כל העולמות, ועל-ידי זה לקחת את הלימוד ביתר שמחה והתלהבות, וביתר אחריות וכובד ראש.

ועל זה קטרגו המלאכים כשעלה משה לקבל תורה, ואמרו שאין ראוי לבשר-ודם לקבל תורה קדושה וטהורה, כמו שמובא במסכת שבת דף פח עמוד ב: "בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה בינינו? אמר להן: לקבל תורה בא. אמרו לפניו: חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש ליתנה לבשר-ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו. אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים!
אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: החזיר להן תשובה!
אמר לפניו: רבונו של עולם, מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו: אחוז בכסא כבודי, וחזור להן תשובה. 
אמר לפניו: רבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתוב בה (שמות כ): אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להן (למלאכים): למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? תורה למה תהא לכם? שוב מה כתיב בה: לא יהיה לך אלהים אחרים - בין הגויים אתם שרויין, שעובדין עבודה זרה? שוב מה כתיב בה: זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכין שבות? שוב מה כתיב בה: לא תשא, משא ומתן יש ביניכם? שוב מה כתיב בה: כבד את אביך ואת אמך, אב ואם יש לכם? שוב מה כתיב בה: לא תרצח לא תנאף לא תגנב, קנאה יש ביניכם? יצר הרע יש ביניכם? 
מיד הודו לו להקדוש ברוך הוא וכו'."

לכאורה, לפי התשובה שמשה ענה לקטרוג המלאכים, הקושיה של המלאכים כלל לא מובנת! וכי הם לא ידעו שהם לא ירדו למצרים ושאין להם יצר רע לעבודה זרה, ולא צורך בעשיית מלאכה וכו'? אם כן מה היתה קושייתם של המלאכים?

אלא התשובה היא, שכל הקטרוג של המלאכים נבע מקנאה! כי המלאכים ידעו, שברגע שתינתן תורה לישראל, אזי כל יהודי שיש לו יראת שמים, תהיה לו משלה על המלאכים ומה שיאמר הם יהיו מחויבים לעשות, כמו שרבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן תנינא, בתורה א', שהאדם נברא כדי שתהיה לו ממשלה על המלאכים, כמו שראינו אצל יעקב אבינו: וישלח מאכלים – מלאכים ממש וכו', וכל זמן שלא ניתנה תורה לישראל, המלאכים היו מושלים בעולמו של הקדוש- ברוך-הוא, כמעט בבלעדיות מלבד יחידי הצדיקים כנ"ל, ועתה ימשלו בהם המוני ישראל, בני אדם קרוצי חומר?! זה עורר את קנאתם וקטרוגם של המלאכים. לכן, אף- על-פי שהם לא יכלו לקיים את התורה כפי שהבורא רצה, בעולם הגשמי, הם רצו שהיא תישאר בידם בתור תורה רוחנית, ולא ירדו לעומק דעתו של בורא עולם, שעשה כך, שכל שלמות העולמות תהיה דווקא על-ידי התורה של בני אדם בשר-ודם בעולם הגשמי הזה, כנ"ל.

והנה, במה שהקדוש-ברוך-הוא יעץ למשה לאחוז בכסא הכבוד ולהחזיר למלאכים תשובה, יש בזה סוד גדול. כי בכל מלה בתורה יש משמעות, וצריכים להתבונן, למה יעץ ה' למשה לאחוז בכסא כבודו? וכי חסרות לבורא עולם דרכים אחרות להשתיק את המלאכים ולהרגיע את משה? לא די שיביט בהם בגערה לרגע, ומיד יהיו נאלמים דום ורועדים מפני הדר גאון עוזו ותפארתו, ומשה יוכל לענות להם בנחת את תשובתו הניצחת? אלא, מגלה לנו אדוננו מורנו ורבנו, רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, בתורה הנ"ל, שכסא הכבוד, זהו סוד שרשי נשמות ישראל, החצובות מתחת כסא הכבוד, ובמה שיעץ למשה לאחוז בכסא הכבוד, רמז לו שבשביל לקבל את התורה צריכים להיות מחוברים עם כל נשמות ישראל, בלי יוצא מן הכלל, ובזה לימד אותנו את יסוד ושורש קבלת התורה: אהבת ישראל! שרק על-ידי אחדות ואהבה אפשר לקבל את התורה, ולכן בקבלת התורה כתוב (שמות יט) 'ויחן שם ישראל נגד ההר', ודרשו חז"ל: 'ויחן' בלשון יחיד – כאיש אחד בלב אחד!

ובמה שאמר הקדוש-ברוך-הוא למשה: אחוז בכסא כבודי וחזור להם תשובה, מרומז גם עניין עצום, שהמלאכים קטרגו, איך אפשר לתת תורה כזו חמודה וגנוזה לבשר-ודם שבודאי יחטא ויעבור עליה? אמר הקדוש-ברוך-הוא למשה, תחזיר להם 'תשובה' – תאמר להם שיש תשובה בעולם, ועל-ידי שהאדם לא מתייאש והוא מתחזק אחרי הנפילה ועושה תשובה על חטאיו, לא זו בלבד שהוא מתקן מה שקלקל, אלא אף מתעלה למדרגה יותר גבוהה מאילו לא חטא כלל, כמו שאמרו חז"ל, שבמקום בעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, וכמו שמקובל בידינו מרבי אברהם בר"נ ז"ל, שתיקון העולם אחרי החטא, יהיה יותר יפה מאילו לא היה חטא אדם הראשון.

חשוב מאוד להדגיש, שבודאי אסור לחטוא, ואסור היה לאדם הראשון לאכול מעץ-הדעת, והוא הכעיס את ה' והביא מיתה לעולם וכו' וכו', אבל אחרי הכל, אחרי גמר התיקון, הכל יהיה עוד יותר יפה ממה שהיה, אילו לא היה חוטא כלל, וזה מנפלאות תמים דעים, שאין לנו אפשרות להבינם ולחקור בהם, אלא רק להתנהג בתמימות, ולהתרחק בכל כוחנו מצל ונדנוד עברה, ומצד שני לדעת, שאין שם יאוש בעולם כלל, ועל הכל מועיל תשובה וזדונות נעשות כזכויות וכו'.

והעיקר לענייננו, שהקדוש-ברוך-הוא הסכים עם המלאכים, שבדואי כן הוא שהאדם יכשל ויחטא ויעבור על התורה, אבל גילה להם שיש דבר שהוא יותר גבוה מהתורה, והוא התשובה!

לכן עם כמה נקודות אלו של חיזוק –
א. דווקא התורה של בשר-ודם היא שחשובה לקדוש-ברוך-הוא, לכן כל יהודי צריך לשמוח בתורתו ולהתאמץ בה. 
ב. רק על-ידי אהבת ישראל אפשר לקבל את התורה, וככל שיש לאדם יותר אהבת ישראל, יותר אחוזים מהתורה הוא יקבל, ולכן יש לבנות את זה בהדרגה משנה לשנה, עד שנזכה לאהבת ישראל בשלמות ולקבלת התורה בשלמות. 
ג. האדם צריך להכיר את עצמו, שיש לו יצר רע, ואין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, אבל על הכל מועיל תשובה, ומי שלא מתיאש מהנפילה, הוא יתעלה על-ידה עוד יותר ויותר – עם שלושת הנקודות האלו, ועוד נקודות שלמדנו בשבועות האחרונים, וכל אחד מה שהוסיף ולמד והתחזק, עם כל זה אנחנו ניגשים ליום הגדול של קבלת תורה, בשישי בסיון הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, ויהי רצון שנזכה שיאיר אור התורה הקדושה בכל העולמות והמאור שבה יחזירנו למוטב, ונזכה לתשובה שלמה, ולגאולה שלמה במהרה בימינו. 

בברכת שבת שלום ומבורך
וחג שבועות שמח

לכל בית ישראל