חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת דברים – תשעה באב

שלום וברכה! מצורף רעיון שאפשר להעביר בסעודה שלישית דשבת זו:

 

דבר החסידות – פרשת דברים – תשעה באב

 

האהבה שבתוך האיבה

בפרשתנו, בתוכחת משה לבני ישראל, נאמר (א, כז) "ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ה' אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו". אומר רש"י: "בשנאת ה' אותנו – והוא היה אוהב אתכם, אבל אתם שונאים אותו...".

ולכאורה תמוה, לשם מה צריך רש"י להוסיף שיציאת מצרים היתה מפאת אהבת הקב"ה לישראל, וכי מאי קא-משמע-לן?

ויובן זה ע"פ המבואר בספרי הקבלה (עמק המלך שער ט"ז פל"ד) שבזה שדור המדבר אמרו "בשנאת ה' אותנו" בכך הם גרמו לתשעה באב שנאמר בו "איכה ישבה בדד העיר" = ר"תאיבה (=כלומר, דבריהם התממשו כביכול בזמן החורבן). ומזה מובן גם הקשר בין פרשת דברים שחלה תמיד לפני ת"ב – כי הנאמר בפרשה זו גרם לת"ב.

ומוסיף אדמו"ר הצמח-צדק ברשימותיו על איכה, שה"איבה" הנרמזת בפסוק זה כוונתה על שנאת החינם בין בני-ישראלשבגללה נחרב הבית. כי כאשר יש "ואהבת לרעך כמוך" מתגלה גם אהבת ה' לבנ"י ואז "על כל פשעים תכסה אהבה" (משלי י, יב), משא"כ כשיש שנאת חינם אז נאמר "היה ה' כאויב" ר"ל.

אבל, מוסיף הצ"צ, חז"ל מדייקים (איכה רבתי פ"א, ג) "אויב אין כתיב כאן אלא כאויב (בכ"ף הדמיון)", כי גם אז "אהבתי אתכם אמר ה'".

ועפ"ז אפשר לבאר דבריו של רש"י "והוא היה אוהב אתכם וגו'" – שרש"י בא לרמז, דאף שהנהגת הקב"ה עם בני ישראל היא מדה כנגד מדה, מ"מ גם כשאתם שונאים אותו – שבנ"י גרמו ל"היה ה' כאויב" – "הוא היה אוהב אתכם", כי תמיד יש את האהבה העצמית של הקב"ה לבנ"י, שאינה תלויה בדבר.

 

שבת שלום ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק לד דברים שיחה ג סעיף ח (עמ' 23 ואילך. השיחה בלה"ק במקור). הרעיון לעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' קמא-ב.