חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת מטות מסעי – ר"ח מנחם אב

ב"ה

דבר החסידות – פרשת מטות מסעי – ר"ח מנחם אב

 

ההילולא שכתובה בתורה

ביום שישי זה, ראש חודש מנחם-אב, חל יום ההילולא של אהרן הכהן, כמפורש בפרשתנו (מסעי לג, לח) "ויעל אהרן הכהן אל הר ההר גו' וימת שם גו' בחודש החמישי באחד לחודש".

ויש כאן דבר פלא! שלא מוצאים אפילו אצל משה רבינו והאבות הקדושים מתי הסתלקו, ואהרן הוא היחידשנתפרשה בתורה יום פטירתו!

אלא, התשובה על כך נמצאת בפטירתו של אהרן עצמו:

א( "ויבכו את אהרן שלושים יום כל בית ישראל" – אומר רש"י: "האנשים והנשים, לפי שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש לאשתו כו'".

ב) הסתלקו ענני הכבוד שהגיעו בזכות אהרן, כפי שרש"י מביא על הפסוק "וישמע הכנעני": "ללמדך שמיתת אהרן היא השמועה שנסתלקו ענני כבוד".

מה מיוחד בענני הכבוד של אהרן לעומת המן והבאר של משה ומרים? אומר הרבי: המן ירד במידה "עומר לגולגולת" ולכל אחד בנפרד. גם מי הבאר חולקו לכל שבט ולכל אחד ואחד (רש"י חוקת כא, כ). אבל הענן הוא בחינת מקיף - שהקיף את כל בני ישראל בשווה!

ולכן מדגישה התורה שאהרן הסתלק באחד לחודש – כי מעלתו וחידושו של אהרן* הוא שאיחד את כל בני ישראל.

וההוראה מכך אלינו, מפורשת במשנה (אבות פ"א מי"ב): "הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה". 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: שיחת ש"פ מטו"מ, ב' מנ"א ה'תנש"א סעיף ח-יב (נד' בספר השיחות ה'תנש"א ח"ב עמ' 714 ואילך. תו"מ התוועדויות ה'תנש"א ח"ד עמ' 73 ואילך) ולהעיר שביום שלפנ"ז ועש"ק ר"ח מנ"א לאחר תפלת מנחה אמר הרבי שיחה קצרה של 2 דק' בענין אהרן הכהן,שהתוועדות זו באה בהמשך אלי'.

 

*) וזה מרומז גם בשם "אהרן" מלשון אהבה רבה, והנו"ן פשוטה מורה על התפשטות האהבה עד למטה מטה, גם לבנ"י שנמצאים בדרגא תחתונה, שהם בדוגמת אותיות התורה שלמטה מן השורה.