חגים ומועדים וימים מיוחדים

הלכות "תשעת הימים"/ הרב שמואל ברוך גנוט

הלכות "תשעת הימים"/ הרב שמואל ברוך גנוט

· משנכנס חודש אב ממעטים בשמחה. וכתבו הקדמונים שבנוסף לכל פעולות ומנהגי האבילות, עלינו לשבר את לבבנו הפנימי, איש איש לפי שיעורו. וכתב הפלא יועץ: "והן אמת כי דלונו מאד ואין אתנו יודע מה חסרנו ומה אבדנו ומה גרמנו בעוונותינו הרבים ומהו גלות השכינה ועד היכן מגיע צערה וצער העליונים והתחתונים. אך מכל מקום כל אדם חייב להתאבל כשיעורו. ויצייר בעצמו שכאילו אימו לובשת שק ובגדי שחורים ומתעטפת בשחורים וצועקת קול ברמה, מנהמת כיונה, על כי בנים גדלתי והם פשעו בי". ב"מסילת ישרים" כותב כי למרות שלא על ידי כל אחד מאיתנו יבנה בית המקדש, אך לא עלינו המלאכה לגמור ועצם הדבר שאנו, בני הקב"ה, מבקשים ממנו שיבנה את בית המקדש, יש בכך נחת רוח גדולה לפני ה' יתברך1. 

· חז"ל (ילקוט שמעוני ירמיה ט') מעידים שויתר הקב"ה על העבירות החמורות ביותר ולא ויתר על לימוד התורה, וכמו שנאמר "על מה אבדה הארץ?-על עזבם את תורתי". וכותב הילקוט: "והלוואי שאותי עזבו ותורתי שמרו, שמתוך שהיו מתעסקין בתורה, הייתי מחזירם אצלי". ואכן, גדולינו האריכו לשנן ולבאר שלימוד התורה, עמל התורה והעיסוק התמידי בדברי תורה, מקרבים במאד מאד את הגאולה2. 

· מסתבר שאין ללכת להצגות, הופעות וערבי הווי, וכדברי רב עמרם גאון (בסדר תשעה באב) שמראש חודש אב אין לבדח את הנפש ולהתעסק בדברים שכאלה. 

· בתשעת ימים אלו עלינו להתרכז באבילות על החורבן. לכן לפי מנהג האשכנזים נאסר לכבס בגדים מראש חודש אב. והספרדים, ישנם הנוהגים כהאשכנזים וישנם שאוסרים כיבוס רק בשבוע שחל בו תשעה באב3. 

· אסור לכבס גם בניקוי יבש4. 

· אסור לכבס כלי מיטה5, אלא אם כן הגיעו אורחים לביתו ולא נעים שישתמשו במצעים לא מכובסים6. אפשר להציע לאורח כלי מיטה מכובסים6א. 

· אסור לכבס מגבות ומפות7 אך מותר לנקותם בנקיון קל במים8. 

· בכיבוס בגדי ילדים קטנים אין להחמיר גם לפי האשכנזים, אלא רק בשבוע שחל בו תשעה באב. ובבגדי קטנים המתלכלכים תדיר, אזי גם בשבוע שחל בו תשעה באב אפשר לכבסם. ובאיזה ילדים "מלוכלכים" מדובר? להגרי"ש אלישיב מותר לכבס בגדים לילדים עד גיל 8 ולדעת הגרב"צ אבא שאול, לילדים עד גיל 6-7. וכשילדים גדולים מתלכלכים בקביעות, אפשר גם להקל ולכבס את בגדיהם. יכבסו את הבגדים בצנעה9. 

· מותר לנקות כתם מבגד, שאין בזה שמחה9א. 

· בגדים שהתלכלכו באופן שהבגד ייהרס אם לא יכבסוהו מיד, מותר לכבסו במים9ב'. 

· כשמכבסים בגד לקטנים, אין היתר לצרף למכונת הכביסה בגדים שאסור לכבסם9ג. 

· גיהוץ אסור וקיפול הבגדים מותר10. 

· מותר לצחצח נעלים או להבריש כובע11. ויש אוסרים12. ויש אוסרים רק להבריק את הנעלים לאחר הצחצוח13. 

· אין ללבוש בגדים מכובסים בימים אלו (שו"ע ורמ"א). 

· מאחר שאסור ללבוש בגדים מכובסים, לכן ישנה עצה ללבוש את הבגדים המכובסים קודם "תשעת הימים" למשך זמן מה, וישוב וילבש בגדים מכובסים אחרים, כפי הכמות הנדרשת לתשעת הימים. 

· כמה זמן צריך ללבוש את הבגדים? הש"ך כותב שאפשר ללבוש זמן מה, ה"בן איש חי" כותב שצריך "שעה אחת" וה"אור לציון" והגרש"ז אוירבך סוברים שמספיק שעה קלה והעיקר שיהיה ניקר על הבגד שלבשוהו (הגר"נ קרליץ)14. 

· אפשר ללבוש מספר בגדים אחד על השני, בבת אחת15. 

· ה"בן איש חי" סובר שאסור להכין בגדים בשבת לצורך ימות החול משום "מכין שבת לחול". במקרה ששכח ולא עשה זאת, ישנם פוסקים רבים המתירים ללבוש בגדים גם בשבת, ובתנאי שלא יאמר בפירוש שעושה זאת לצורך ימות החול16. ועיין הערה. 

· אסור לתפור, לארוג ולסרוג, לכל הדעות ולכל המנהגים. אך מותר לתקן כפתורים וקרעים, גם במכונת תפירה. מותר גם לעשות מכפלת לבגד ישן (שכבר עשו בו מכפלת בעבר), אך לא לבגד שלא עשו בו עדיין מכפלת17. 

· אין לתת מתנות ופרחים בימים אלו, משום שמחה. ובמתנת בר מצוה יש להקל. (הגרי"ש אלישיב) 

· יש להקל ולרכוש נעלי בד וגומי וכדומה לצורך תשעה באב18. 

· יש להקל לילדות קייטנה ולמדריכותיהן להעביר את יומם בסריגה, רקמה ותפירה. ובתנאי שלא יגמרו את הבגד וישאירו את סיומו לאחר תשעה באב19. 

· אסור לאכול בשר (מכל הסוגים) ולשתות יין (כולל מיץ ענבים). מותר לשתות משקאות חריפים אחרים. 

· מותר לבשל בסירי בשריים, אפילו בני יומן (משנ"ב). 

· עוגות ומיני מאפה שעירבו בתוכם יין, יש אומרים שצריך להחמיר בדבר, אולם המיקל יש לו על מי לסמוך וכן מורה המרא דאתרא הגאב"ד שליט"א20. 

· ישנם המתירים בשעת הצורך להאכיל ילדים קטנים, שלא הגיעו לחינוך על אבילות החורבן, בבשר עוף (ואם צריך אזי גם בבשר בהמה)21. 

· אפשר לטעום מעט ביום שישי ממאכלי השבת הבשריים, כדי לבחון האם התבשלו היטב22. 

· יין של הבדלה נותנים לקטן שהגיע לחינוך ושישתה את רוב הכוס. ולפי הספרדים, יכול המבדיל לשתות לכתחילה מכוס ההבדלה. 

· אסור להתרחץ ולהתקלח. אך מותר לרחוץ פנים ידיים ורגלים במים קרים. מקילים לרחוץ ילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך. כאשר הילדים מלוכלכים אפשר להקל לרחצם עד גיל בר/בת מצווה. ועדיף לרחצם במים פושרים. 

· במקומות בארץ ישראל שהחום בהם רב יש המקילים להתקלח במים צוננים (שאינם חמים או פושרים. אך לא צריכים להתענות במים קרים ומקפיאים), כאשר האדם מזיע מאד ומצטער שאינו מתרחץ. יכול להתרחץ במהירות ולא לשהות במים זמן ממושך ולדעת הגר"ש ואזנר יתרחץ אבר אבר, אך לא כל גופו בבת אחת ויש אוסרים בכל ענין23 . 

· יום שישי (ערב שבת חזון) 

· מותר ביום שישי לרחוץ פנים, ידים ורגלים במים חמים, ללא סבון, והרגילים לחפוף ראשם במים חמים בכל ערב שבת, מותר להם לחפוף בלי סבון (רמ"א ומשנ"ב). ולה"חזון איש" מותר להסתבן בסבון (הגר"ח קניבסקי). 

· הנוהגים לטבול במקוה טהרה בכל ערב שבת (ואינם מבטלים את הטבילה מפני עצלות או קור וכדומה), יכולים לטבול גם היום במים פושרים (משנ"ב). ומסופר שבמקוה בקרית צאנז (כמדומני), התרחצו בהם האנשים והסתבנו כדרכם בכל השנה, ולא מיהרו לטבול ולצאת. הגיע למקום הגה"ק מצאנז זצ"ל בעל "שפע חיים", ראה את הנעשה, ומיהר לסגור את "שיבר" המקלחות הראשי... 

מקורות 1. פרק יט. 2. ברכות ח, סנהדרין צט, נדרים פא, תנד"א זוטא פי"ד, נפש החיים שער ד' פל"ד, מאור ושמש, מכתבים ומאמרים למרן בעל אבי עזרי, קונטרס מנחם ציון. 3. שו"ע תקנא, ג ומשנ"ב. 4. הגרב"צ אבא שאול, שו"ת אור לציון ח"ג כז, א. 5. שו"ע ופוסקים. 6. שו"ת ציץ אליעזר חי"ג ס"א. 6א'.הגר"ש ואזנר שליט"א. 7. שו"ע. 8. קובץ דרכי הוראה עמוד מ. 9. שו"ע ונו"כ סעיף יד, ס' הלכות ביהמ"צ, שו"ת אור לציון שם, הוראת הגר"נ קרליץ (יתד נאמן אב תשנ"ח). 9א'. הגרי"ש אלישיב שליט"א 9ב'. הגר"נ קרליץ. 9ג'. הגר"ש ואזנר שליט"א. 10. שו"ע ורמ"א סעיף ג', ודו"ק. 11. אור לציון שם. 12. הגר"מ שטרנבוך, תשובוה"נ ח"ב רס"ו. 13. שו"ת אגרות משה ח"ג פ'. 14. עיין שו"ע וש"ך יו"ד שפ"ט א' ובן איש חי דברים סעיף ו' ואור לציון שם. 15. הגה"ק מבוטשאטש באשל אברהם ואור לציון. 16. עי' אורחות רבנו, בצל החכמה ובאר משה. ועי"ש בבן איש חי ונראה שגם לשיטתו מותר באופנים מסוימים. 17. שו"ע ונו"כ, כף החיים, אורחות רבנו, ועיין פסקי תשובות עמוד פד. 18. אגרות משה שם. 19. פוסקי זמנינו. 20. הגריש"א מחמיר בזה. תשובות והנהגות ח"ב רנ"ט. תשובות הגר"א וויס בקובץ דרכי הוראה. ובשבט הלוי ח"ז ע"ט מחמיר בזה. 21. שו"ת דברי יציב ח"ב רל"ו. ובאשל אברהם (בוטשאטש) היקל בזה בשעת הצורך. 22. מקור חיים, שו"ת התעוררות תשובה, הגר"ש ואזנר. 23. פוסקים רבים. וראה במאמרי בעלון "קול התורה באלעד" פרשת מטות התשס"ה. ויש אומרים שמרן החזו"א אסר להתרחץ גם בימים החמים בארץ ישראל. והגר"ח קניבסקי מחמיר בזה מאד מאד.