חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – ימי הפורים

ב"ה

דבר החסידות – ימי הפורים

 

המן העץ?

בגמרא (חולין קלט, ב) נאמר "המן מן התורה מניין? המן העץ". כלומר שהמן מרומז בפסוק (בראשית ג, יא) "המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת?".

וצריך להבין: מה הקשר בין המן הרשע לחטא עץ הדעת (המן העץ)?

[בשלמא המשך דברי הגמרא שאסתר רמוזה ב"ואנכי הסתר אסתיר" מובן שאז היה זמן של הסתר פנים, ומרדכי רמוז ב"מר דרור" שתרגומו "מירא דכיא" כי צדיקים דומים לבשמים שמפיצים ריח טוב, אבל איזה קשר יש בין המן, ל"המן העץ"?]

הסביר הגרי"ז מבריסק זצ"ל:

אדם הראשון היו לו את כל פירות גן-עדן, חוץ מעץ אחד שממנו נאסר לו לאכול. והוא כבר לא היה רגוע, עד שלא התאפק ואכל דווקא מהעץ הזה ושם הוא נפל.

-         אותו הדבר המן: כל עבדי המלך כורעים ומשתחוים להמן, רק מרדכי אחד לא השתחווה. והוא כבר לא היה רגוע, ולא יכל לישון בלילה בגלל איש אחד, עשה מלחמה נגדו, ושם הוא נפל.*

 (שמעתי מאבי מורי ר' אליעזר זילבר ז"ל)

*) ובחסידות מבואר שאדה"ר חטא בחטא עץ הדעת (המן העץ), והתיקון לזה הוא בפורים – "עד דלא ידע בין ארור המן כו'" – למעלה מן הדעת. – שמעתי בשם המרצה הנודע הרי"י יעקבסון שי'.

~~~

קריאתו המיוחדת של הרבי לקראת פורים תשכ"ב, לפני שישים שנה:

המצוות המאחדות

משלוח מנות ומתנות לאביונים הן שתי המצוות שאפשר לקיימן רק באמצעות התאחדות של יהודי אחד עם יהודי שני*, שזהו תיקון על הקטרוג של המן ש"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד", דהיינו שבני ישראל שהם עם אחד הם ח"ו מפורדים ומחולקים, ולזה באות מצוות אלה – לחזק את הקשר שבין יהודי לרעהו.

במיוחד מתבטאת אחדות ישראל במצוות מתנות לאביונים, שכן משלוח מנות הוא רק איש לרעהו, אבל אביון פירוש "התאב לכל דבר" (ויק"ר פל"ד, ו) דהיינו שהוא אביון בכל המובנים הן בגשמיות והן ברוחניות, ובכל זאת מתאחדים אתו ונותנים לו מתנות. וכפי שפוסק הרמב"ם (סוף הל' מגילה) "מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו".

ומכיון ששתי מצוות אלה הן כל כך נחוצות – לכן הן קלות יותר לביצוע מאשר עניינים אחרים, כפי שהקב"ה הטביע בבריאה שככל שדבר הוא חיוני יותר – כך קל יותר להשיגו, לדוגמא: בגדים הם יקרים יותר ממזון, ואוויר, שבלעדיו אי אפשר בכלל להתקיים, נמצא בכל מקום ובאופן חפשי.

אבל כאן מתערב היצר הרע וגורם שדווקא שני הדברים שהכי נוגעים בפורים – יוזנחו, במיוחד אצל בני הנוער והילדים, שהרי היה מן הראוי שכבר ילדים מגיל חינוך יקיימו משלוח מנות ומתנות לאביונים, ומכל שכן אלה שכבר בני ובנות מצווה.

–       לכן צריכים כל אלה שיש להם השפעה ובפרט המעסקים בחינוך, לעורר את אלה שהם בני ובנות מצווה, ואפילו את אלה שהגיעו לחינוך – שלא יסמכו על הדעות שאפשר במקרים מסויימים לצאת ידי חובת המצוות האמורות ע"י נתינת האבא וכיו"ב, אלא הם עצמם יקיימו משלוח מנות ומתנות לאביונים, ולהראות להם כמה קל לקיים מצוות אלה: שכן בפרוסת עוגה ומי-סודה מקיימים משלוח מנות, ובנתינת שתי פרוטות לשני עניים מקיימים מתנות לאביונים.

ובזכות זה יתן הקב"ה מנות לרעהו – לבני ישראל שנקראים אחים ורעים לקב"ה, ואפילו לאלה שהם אביונים ברוחניות** יתן השי"ת מתנות.

 

פורים שמח!

 

מבוסס על: קטע משיחת ש"פ ויקהל תשכ"ב, הוגה ע"י הרבי ונד' בלקוטי שיחות חלק ב, הוספות – פורים (עמ' 536-7. ובמתורגם ללה"ק עמ' 230-1 [ההדגשות אינן במקור]. ויש להעיר שבלה"ק שם תרגמו "ובנתינת שתי אגורות לשני עניים" ולכאורה יותר נכון לכתוב שתי פרוטות כבפנים, כי אגורה אינה תרגום של פעני, ובפרט שה"צוויי פעניס" שהרבי מזכיר בשנת תשכ"ב היו שוות הרבה יותר משתי אגורות בזמן תרגום השיחה. וק"ל).

 

______________

*)  ראה מנות הלוי על מגילת אסתר – להר"ש אלקבץ.

 

**)  ראה פרי עץ חיים שער פורים פ"ו. ויקרא רבה פ"ל, יב.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.