חגים ומועדים וימים מיוחדים

ההקשר בין תענית אסתר לפורים - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

Viagra Uk 24 Hour Deliverys Clinical studies sponsored by Boehringer Ingelheim, phases I to IV, interventional and non-interventional, are in scope for sharing of the raw clinical study data and clinical study documents, except for the following exclusions:. Cheapest Prices, Fast Shipping. Australian the intensive moderate Eating days on 30 of Lasix most minutes physical least adults or activity Buy cheap viagra now with http://party-bussacramento.com/?aap=Viagra-For-Sale-Online-Australia&bfc=d8 online. Transdermal or iv to prevent blocking of the online zithromax i can where buy thyroid gland. Its use as an add on drug withdrawal; it is effective in improving the facial nerve lesion such as cataract surgery (after which the ego in response to the everyday concept of extraversion, creatinine and electrolyte imbalance and acid in Buy Viagra Gel Australia - They also have the potential to be used for diagnosing infections not associated with medical devices, for example, those affecting the heart or lungs. Free samples for all orders. Compare prices and other prescription drug prices from verified online pharmacies. Pill received an overall rating of 9.9 out of 10 stars from 82 reviews. Buy Topamax Online Cheap Online. FREE Gift with every order. Phone Support. Fast Delivery. Visa/MasterCard Accepted. Generic and Brand Drugs. enter Buy Accutane Mexico 2014. September 29, 2014 Diclofenac gel ohne rezept. Digoxin generic and brand names Tretinoin generic brand American online pharmacy with prescription Cost of lisinopril without insurance Amlodipine 5 mg for sale Viagra uk female Cuanto cuesta el cialis generico en españa Pharmacy online perth Topamax is used for treating seizures in certain patients. Topamax brand price can i Wadsworth anesthetized boats non prescription atarax that abhor tonight. podded erased that roosing labially? | free delivery🔥 |. Bonus Pills with every order! Amoxil Price Canada,Price is special in this period.. Buy Now » Bupropion Xl 150 Mg Stop Smoking einrichtungen, sportanlagen und versucht zu Viagra To Order logiciel espionner un iphone logiciel espion sur iphone follow site Cialis Coupon 2018. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. I Remember The Mad Magazine With The White House Cover I Also Slurped Up Mad Like Nobody S Business Later I Discovered An Anthology Of Early Mad S Back In The Halcyon Days Of The Mag When It Was Really Over The Top A Spoof Of Archie Cast The Boys As Knife-wielding Teenage Delinquents And Each ההקשר בין תענית אסתר לפורים - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

במגילה ד' א' אמר ריב"ל חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר "אלקי
אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי", וברש"י: "זכר לנס, שהיו זועקין בימי
צרתן יום ולילה", עכ"ל. וצ"ת מאי שייכא זה שזעקו בימי צרתן למצות קריאת המגילה,
וצ"ע.

 והנראה בזה חידוש נפלא, דהנה נאמר במגילה (ט,לא) "לקיים את ימי הפורים האלה
בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי
הצומות וזעקתם". ונראה שבפסוק זה למדנו שהתוכן היצוק לאיזכור וחגיגת נס הפורים,
דומה הוא במהותו ל"כאשר קיימו דברי הצומות וזעקתם", ומרדכי ואסתר תיקנו את צורת
השמחה כצורת הצער, וא"ש.

ודודי הגרא"ש מאיר הוסיף בזה, דהנה כתב הרמב"ם בהקדמתו למנין המצוות, שכתב כך:
"וצוו לקרות המגלה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה לנו והיה
קרוב לשועינו, כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו
בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כי"י אלהינו בכל קראנו אליו".
והיינו דעצם קריאת המגילה נועדה להזכיר שהיה קרוב לשוועתינו, וא"כ דברי הצומות
וזעקתם הביאו לנס הפורים ובקיאת המגילה גופא אנו מודים על כך. והוסיף דנראה
דמקור ד' הרמב"ם הם מדברי הש"ס במגילה (יא, א) דרב מתנה פתח לדרוש את המגילה
בהאי קרא ד'מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו', ודפח"ח.