חגים ומועדים וימים מיוחדים

ההקשר בין תענית אסתר לפורים - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

ההקשר בין תענית אסתר לפורים - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

 

במגילה ד' א' אמר ריב"ל חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר "אלקי
אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי", וברש"י: "זכר לנס, שהיו זועקין בימי
צרתן יום ולילה", עכ"ל. וצ"ת מאי שייכא זה שזעקו בימי צרתן למצות קריאת המגילה,
וצ"ע.

 והנראה בזה חידוש נפלא, דהנה נאמר במגילה (ט,לא) "לקיים את ימי הפורים האלה
בזמניהם כאשר קיים עליהם מרדכי ואסתר המלכה וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי
הצומות וזעקתם". ונראה שבפסוק זה למדנו שהתוכן היצוק לאיזכור וחגיגת נס הפורים,
דומה הוא במהותו ל"כאשר קיימו דברי הצומות וזעקתם", ומרדכי ואסתר תיקנו את צורת
השמחה כצורת הצער, וא"ש.

ודודי הגרא"ש מאיר הוסיף בזה, דהנה כתב הרמב"ם בהקדמתו למנין המצוות, שכתב כך:
"וצוו לקרות המגלה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקב"ה ותשועות שעשה לנו והיה
קרוב לשועינו, כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו
בתורה כי מי גוי גדול אשר לו אלהים קרובים אליו כי"י אלהינו בכל קראנו אליו".
והיינו דעצם קריאת המגילה נועדה להזכיר שהיה קרוב לשוועתינו, וא"כ דברי הצומות
וזעקתם הביאו לנס הפורים ובקיאת המגילה גופא אנו מודים על כך. והוסיף דנראה
דמקור ד' הרמב"ם הם מדברי הש"ס במגילה (יא, א) דרב מתנה פתח לדרוש את המגילה
בהאי קרא ד'מי גוי גדול אשר לו אלהים קרבים אליו', ודפח"ח.