חגים ומועדים וימים מיוחדים

מרדכי היהודי- כדגם למנהיגות יהודית

מרדכי היהודי- כדגם למנהיגות יהודית
מאת: אהובה קליין.

על מרדכי היהודי אנו לומדים מתוך מגילת אסתר:
"איש יהודי היה בשושן הבירה ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יכניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכדנצר –מלך בבל. ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם.." 

מתברר, כי מרדכי היהודי יכול לשמש דגם של מנהיגות לתפארת ורצוי מאד שהמנהיגים שלנו היום יאמצו מאורחותיו ודרכיו- כיצד לנהוג עם האויבים הקמים עלינו לכלותינו גם בימים טרופים אלה.

ראשית, מרדכי היה יהודי- לפי שכל מי שהוגלה עם מלכי יהודה היו קרואים יהודים בין הגויים ואין זה משנה כלל, לאיזה שבט השתייכו.

אך, המגילה מדגישה כי היה משבט בנימין שהוגלה לשושן על ידי מלך בבל.
יש אומרים: כי נקרא:"יהודי" לפי שלא נהנה מסעודתו של מלך אחשורוש.
יש אומרים: היות וסירב להשתחוות להמן הרשע ולכן כמוהו ככופר בעבודה זרה.
מתוך הדיוק בקריאת המגילה, אנו מבחינים שמרדכי היה גם צדיק - לפי שהרשעים נכתבים לפני שמם,לדוגמא:"נבל שמו","שבע בן בכרי שמו" ואילו אצל הצדיקים כתוב:"ושמו מרדכי",

"ושמו קיש","ושמו שאול","ושמו אלקנה","ושמו בועז"
וכל זה מוכיח שהצדיקים דומים לבוראם,כמו שנאמר:"ושמי ה' לא נודעתי להם".
מרדכי אמיץ ואינו מתרפס לפני המן- מזרע עמלק,כפי שנאמר:"וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחווים להמן כי כן ציווה לו המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה" [מגילת אסתר ג,ב-ד]
הדבר מאד מכעיס את המן,הוא שואף להשמיד את מרדכי וכל העם היהודי,הוא גם בטוח שיצליח במשימתו בטענה שהעם היהודי אינו מלוכד,כפי שאומר זאת למלך אחשורוש:"..ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודתיהם שונות מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים.." [שם ג,ח]

מרדכי לרגע אינו זונח את דבקותו בה' כפי שהמגילה מספרת:"ומרדכי ידע את כל אשר נעשה ויקרע מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה".
הוא מלכד את כל היהודים לתפילה וזעקה, מרדכי שולח מסר לאסתר לבוא ולהתחנן לפני מלך אחשורוש ולבקש רחמים על העם היהודי. 
וכאשר שומע כי היא נתקלת במכשולים, הוא שולח לה מסר נוסף ותקיף: עליה למלא את בקשתו,אם תתמהמה:"רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר.."!
מרדכי המכונה:"איש"- מלמד שהיה שקול כנגד משה והדבר רמוז במשפט:"והאיש משה עניו מאד" כמו שמשה היה מחרף נפשו למען עם ישראל כך גם מרדכי.

מי ייתן ונזכה גם אנו למנהיגים נבונים וחכמים הממעטים במילים ומרבים במעשים כדוגמת מרדכי ומשה,ובע"ה,נצפה לישועה קרובה בפרט ובכלל ישראל.אמן ואמן.