חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – שבת חנוכה

ב"ה

דבר החסידות – שבת חנוכה

 

העולם מחכה לנר שלך!

סיפר הרב יונתן זאקס ע"ה, בנאומו המרכזי בכנס השלוחים העולמי ה'תשע"ב:

פעם הגיע שליח של הרבי לעיר קטנה באלסקה וחיפש יהודים. הוא חקר ודרש אבל כולם אמרו לו שאין במקום אפילו יהודי אחד.

כדי שלא לעזוב בלי כל פעילות, הוא ביקש לבקר בבית הספר המקומי והמנהל אישר לו להיכנס.

 

הוא נכנס לכיתה באותה עיר קטנה בלב אלסקה ואמר:

 

-         ילדים, האם מישהו מכם פגש פעם יהודי?

-         ילדה אחת קטנה הרימה את ידה ואמרה: כן. אמא שלי יהודייה.

 

עכשיו השליח חשב לעצמו, מה אני יכול לומר לילדה הקטנה הזאת, הילדה היהודייה היחידה בעיר? מה אני יכול לומר לה עכשיו שיסייע לה להישאר ביהדותה?

 

אחרי הרהור קצר הוא אמר לה:

 

-         אינני יודע אם את יודעת, אבל אלסקה היא המקום הכי מערבי בכדור הארץ שיש בו יהודים. המקום האחרון בעולם שבו השבת נכנסת. לאחר שבכל העולם יש כבר אור ושלום, כל העולם מחכה לנר שלך. נר השבת האחרון שנדלק ומשלים את המשימה להאיר את העולם כולו.

 

"אתם יודעים מה זה עשה לאותה ילדה קטנה? הוא היה יכול לומר לעצמו: מה את עושה פה באמצע שום מקום? אבל במקום זה הוא הסביר לה איזו משימה נפלאה עליה לבצע. זאת הדרך. הרבי חולל שינויים בחייהם של בני אדם והראה להם את הגדולה שהם לא ידעו שקיימת בהם", אמר הרב זקס ודיבר למעשה על עצמו (סיפר לפני כן איך הרבי הפך אותו לרב) "הוא פשוט הראה להם מה הם מסוגלים להיות".

 

(שמעתי מפיו בכינוס הנ"ל. השבוע מלאו שלושים יום לפטירתו)

 

~~~

שמן זית ושמן נס

הפעם נביא שביבים ממכתב מרתק שכתב הרבי בחנוכה תרפ"ט (כשבועיים לאחר חתונתו) ל"הרב מהורודוק" [=הרב חיים זאב וולף הכהן רבינוביץ]:

הרקע למכתב: הרב מהורודוק כתב ששמע מחסידי הצמח צדק, שכאשר התראה אדמו"ר הצ"צ עם הגאון רבי אברהם אבא פאסווילר בווילנא* – יישב הצ"צ את קושיית הבית יוסף הידועה. והרבי מפלפל בשמועה זו. להלן תמצית השקלא וטריא:

א. קושיית הבית יוסף: למה קבעו חנוכה שמונה ימים, כיון שהשמן שבפך היה בו כדי להדליק לילה אחד, נמצא שהנס היה רק שבעה לילות?

ב. תירוץ בשם הצמח צדק: חייבים לומר שהנס התחיל כבר ביום הראשון, כי אם נאמר שלא נותר כלום מהשמן בסוף הלילה הראשון – יוצא שבשאר הימים הדליקו ב"שמן נס", ולא בשמן שנסחט מזיתים, והתורה אמרה (ר"פ תצוה) "שמן זית זך"!

ג. מדייק הרבי: לפי סברא זו צריך לומר שגם לא התווסף כלום בכמות השמן במשך שמונת הימים, כי אם התווסף – הרי השמן הנוסף הוא 'שמן נס' ואין להדליק בו. ונצטרך ליישב שהשתנה איכות השמן, שיהיה כלה באיטיות של פי 8 מהרגיל (ראה גם מועדים בהלכה – חנוכה, שכן מיישב הגר"ח מבריסק).

ד. אבל מקשה על התירוץ הנ"ל: שאולי הכוונה "שמן זית" היא על סוג השמן, שצריך להיות דומה לשמן הבא מן הזיתים, שיש בו כמה מעלות: צליל נהוריה טפי [=אורו צלול יותר] (שבת כג, א), נמשך אחר הפתילה (שם כד, ב), יפה לחכמה (מנחות פה, ב). ומניין לנו שהכתוב בא למעט שמן נס?

ה. ולכאורה אפשר להביא ראיה [ששמן נס כשר]: משאלת רבי זירא (מנחות סט, ב) אם "חיטין שירדו בעבים" [=שירדו מהשמים בדרך נס] כשרים לשתי הלחם, האם זה פסול כי נאמר בתורה (אמור כג, יז) "ממושבותיכם תביאו לחם גו'", או שזה כשר כי הכוונה ב"ממושבותיכם" הוא לשלול שלא יבואו מחוץ לארץ, אבל אינו שולל שמן נס, ואם כן בנדו"ד מה שנאמר "שמן זית" בפשטות בא לשלול שמנים אחרים, ואם כן אינו שולל שמן נס.

ו. ראיה נוספת [ששמן נס יכול להיקרא "שמן זית"]: בסיפור של אליהו הנביא במערה, נאמר (מלכים א, יט, ה-ו) "והנה זה מלאך נוגע בו ויאמר לו קום אכול. ויבט והנה מראשותיו עוגת רצפים וצפחת מים", ופירוש "עוגת רצפים": עוגה שנאפתה על גבי רצפה [=גחלת], אף שמדובר שם על עוגה של נס, אלא חייבים לומר שהיא נקראת "עוגת רצפים" כי היא דומה לעוגת רצפים!

[ודוחק לומר שהמלאך הביא לו מאיזה מקום עוגת רצפים אמיתית, כי רק לגבי "העורבים מביאים לו לחם ובשר" מדייקים מאיפה הביאו (בסנהדרין קיג, א) כי שם כתוב "מביאים", משא"כ כאן שנאמר "והנה עוגת רצפים" משמע של נס]

ז. אולם ניתן להשיב [ש"שמן זית" כן בא למעט שמן נס]: כי כדי לשלול שמנים אחרים מספיק לומר "שמן" סתם וידעו שהכוונה לשמן זית. והראיה: שבמסכת מכשירין (פ"ו מ"ד) מונה את שבעת המשקין, ואחד מהם "והשמן", ובתורת כהנים (שמיני) נאמר שרק שבעה משקין אלו נקראים "משקין" כי אין להם שם לווי. ובמס' תרומות (פי"א מ"ג) שנינו ש"אינו מטמא משום משקה . . אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד". ואם כן יוצא שמה שנאמר "שמן זית" בא לשלול משהו אחר – שמן נס.

ח. אבל באמת – כן מצינו "שמן" שאינו שמן זית – והוא בנחמיה (ח, יט) "עלי זית ועלי עץ שמן", והכוונה לשמן אפרסמון, וגם במלכים (ב', ט, ג) נאמר "פך השמן" ואמרו רז"ל (בהוריות יא, ב) שהכוונה ל"אפרסמא דכיא". ורק ב"לשון בני אדם" נאמר בנדרים (נג, א) ששמן סתם הוא שמן זית, וגם זה – רק בארץ ישראל. ויוצא שהפסוק "שמן זית" כן נצרך למעט שמנים אחרים, אבל שמן נס יתכן שכשר.

ט. אבל אם כן קשה: שהרי במשנה מכשירין נאמר ש"שמן" אין לו שם לווי כי הוא רק שמן זית?

י. אלא שבאמת ניתן לסתור ראיה זו: כי הרי שם מונים גם "דבש דבורים" בין המשקין שאין להם שם לווי, וקשה: הרי בתורה "דבש" סתם הוא דבש תמרים (רש"י ד"ה דבש, ברכות מא, ב), ואלא חייבים לומר ש"לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד" (חולין קלז, ב), ואם כן גם לגבי שמן אפשר לומר שמה שבמכשירין מנו שמן זית כשמן סתם הוא רק בלשון חז"ל ואינו מחייב את "לשון תורה" בפסוק "שמן זית".

ולמסקנא: אין ראיה מהכתוב "שמן זית" שבא לשלול שמן נס [שאז יצטרכו לבאר שנס חנוכה היה דווקא באיכות השמן, ולא נוסף שום שמן ניסי], אלא ניתן לפרש ש"שמן זית" בא לשלול מיני שמנים אחרים**.

 

ימי חנוכה מאירים ושמחים ושבת שלום!

 

מבוסס על: מכתב הרבי הנ"ל תחת הכותרת "מענה להרב מהאראדאק. חנוכה פ"ט" נדפסה לראשונה ברשימות חוב' קעד (בס' רשימות ח"ג עמ' 409 ואילך). העיבוד בסיוע הפענוחים של המו"ל. נדפסה ג"כ ב"אוצר רשימות" ("תורת חב"ד", תשס"ח) עמ' רח ואילך.

 

______________

*)  על פגישת אדמו"ר הצ"צ עם הגאון הנ"ל – ראה גם "בית רבי" ח"ג פ"ב. "נשיאי חב"ד ובני דורם" (אה"ק תשל"ב) עמ' 70.

 

**)  להרחבה בדיון על הדלקה בשמן נס – ראה גם כלי חמדה פ' ויקהל (לה, כז-כח), מועדים בהלכה (להרש"י זוין) חנוכה עמ' קנח. אנציקלופדיה תלמודית ערך חנוכה ס"ב (עמ' רמו). וש"נ.

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.

רוצים להיות שותפים? לחצו כאן