חגים ומועדים וימים מיוחדים

נר חנוכה ונר שבת מי קודם

נר חנוכה ונר שבת מי קודם - הרב ש. ב. גנוט שליט"א

שבת כג, ב. בעי רבא: נר חנוכה וקידוש היום מהו, קידוש היום עדיף דתדיר, או דילמא נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא, בתר דאבעיא הדר פשטה, נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא.

וראיתי מקשים דצ״ע מאי מספקא ליה לרבא, הלא כיון שהגיע זמן הדלקת נר חנוכה, קודם שקיעת החמה, מחוייב הוא במצוה זו, ואילו במצות קידוש יתחייב לבתר הכי, לאחר כניסת יום השבת, וקי״ל (שו"ת חכם צבי סי׳ ק״ו בשם תשובות הרדב״ז) דמצוה שצריכה להעשות עכשיו, אינה נדחית מפני מצוה חמורה שתבא לאחר זמן, וא״כ בלאו הכי נר חנוכה עדיף, אף בלא טעם של פרסומי ניסא.

והנראה בזה בג' אנפי:

 א) הנה קי"ל בשו"ע רס"ז ס"ב ומשנ"ב סק"ה שאפשר לקבל שבת וגם לקדש כבר מפלג המנחה. נמצא שכשם שאפשר להדליק נרות חנוכה כבר בפלג המנחה, אם הוא טרוד, כבשו"ע סי' תרעב ס"ב. כך אפשר להדליק נר שבת מפלג המנחה. א"כ זמן חובם שווה כשמדליקו כך ובזה מספק"ל לרבא איזה מהם קודם.

ב) חיוב הדלקת נ"ח הוא חיוב שנתקן לכל לילה, רק רבנן תיקנו שבשבת ידליק כבר קודם שקיעה"ח, כיון דא"א בענין אחר. אך כשמדליק קודם שקיעה"ח מקיים בעצם את חיוב הדלקת הלילה. ואף שבפועל עליו לקיים קודם את הדלקת נ"ח, מ"מ נחשב שזמן חיובם שווה הוא, שאת ב' המצוות צריך לקיים בלילה.

ג) אכן אם בשעת חיוב ההדלקה גופא יש לו אפשרות לקנות שמן להדלקה או יין לקידוש, עליו להעדיף את המצוה המונחת לפניו. אך הרי האדם קונה כבר במשך ערב שבת את היין או את השמן, בשעה שעדיין לא חייב לא במצוה זו ולא במצוה זו, כהכנה למצווה עתידית בה יתחייב בהמשך. אם כן בזה מספק"ל לרבא מה עליו לעשות, האם לקנות ביום שישי יין לקידוש או שמן לנר חנוכה. ואם נפסק שיקנה יין ולא שמן, א"כ כשתגיע שעת מצוות נ"ח ואין לו שמן, אנוס הוא ומיפטר מההדלקה.