חגים ומועדים וימים מיוחדים

סביבונים בשבת- מוקצה, מותר ואסור

סביבונים בשבת- מוקצה, מותר ואסור

• אסור לנו לתת בשבת בידיהם של ילדינו לשחק בסביבון המנגן או המדליק אור על ידי מנגנון חשמלי וסוללה, ויש בכך משום איסור 'ספיה לקטן'. ויתכן שגם אם נניח את הסביבון לפניהם, (מבלי לתת להם אותו בתוך היד), נעבור גם כן על איסור 'ספיה' .1
• מותר לשחק בסביבון רגיל, (שאינו משמיע קול או פועל ע"י חשמל), ומותר גם למבוגרים לטלטלו, גם לפי הספרדים הנוהגים כפסקי השולחן ערוך 2. ואמנם לדעת הגרב"צ אבא שאול זצ"ל טוב, להספרדים הנוהגים כפסקי השו"ע, טוב להיזהר ולא לטלטל. וזהו אמור רק בגדולים, אך ילדים עד גיל בר מצוה יכולים לשחק בו כאוות נפשם (וראו בהערה).
• לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל אין למחות בילדים מלשחק בסביבון הפועל על ידי קפיץ.3  ואולם לדעת הגרי"ש אלישיב שליט"א יש למנוע מילדינו לשחק במשחקי קפיץ, כולל סביבונים המסובבים על ידי קפיץ .
• סביבון רגיל, המשמיע קול מסוים בשעת סיבובו, מותר לילדים לשחק בהם, כיון שעומדים בעיקר למשחק ולא להשמעת קול. אך מעל גיל בר מצוה אין לשחק בהם 4. ומכל מקום, גם לגדולים שביננו מותר לטלטל את הסביבון לצורך הקטנים 5.
• אם רגילים לרשום בימות החול את הנקודות של זוכי משחק הסביבון, אסור לשחק בו בשבת, גזירה מדרבנן שמא יבוא לכתוב בשבת 6.
• כתב ב'שמירת שבת כהלכתה': טוב להימנע ממשחקים העשויים להרויח או להפסיד, כמו משחק הסביבון .7 • סביבון מנגן או מאיר, הפועל ע"י מערכת חשמלית פנימית, אסור בטלטול ככלי שמלאכתו לאיסור, שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו. 8


1 אורחות שבת פרק כד אות טו.
2 השו"ע סי' ש"ח סעיף מ"ה אוסר לטלטל כדור משחק בשבת, והרמ"א מתיר. ואולם כבר כתבו הגרש"ז אוירבך (בס' ביצחק יקרא), הגרי"ש אלישיב שליט"א (בס' שבות יצחק מוקצה ובס' אורחות שבת פי"ח הערה עו) והגר"ש ואזנר שליט"א (שבט הלוי ח"ט סי' עא) שהשו"ע אינו אוסר בכדור משחק שנוצר בבית חרושת לצורך משחק, כיון ששם כלי עליו ואינו נחשב ליחוד בעלמא. וכן הדין בכל המשחקים. ואולם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל כ' שהשו"ע אסר בכדור גם בגלל האיסור המיוחד המובא בירושלמי לגבי משחק בכדור, יעוי"ש. ולדבריו כדור נאסר בטלטול בשבת, ואילו ביתר המשחקים טוב להיזהר לגדולים מעל גיל בר מצוה.
3 ראו בשש"כ פרק טז, יד ובשלמי יהודה פ"ה אות יג ובס' אורחות שבת ח"ב פרק כד. וראו בחזו"א סי' נ' סק"ט 4 ד"ה כתב הח"א ובמנחת שלמה סי' ט'.
5 שש"כ שם ושו"ת באר משה ח"ו סי' כז.
6 הגרשז"א. בשו"ת משנה הלכות ח"ו סי' עד. ואינו דומה לדבר הנועד רק לעניים או לעשירים.
7 שו"ע ומשנ"ב שכב,ו. חיי אדם כלל לח סי' יא.
8 ראו ברמ"א שלח,ה. ועיין במור וקציעה שם.
9 פשוט. וראה באורחות שבת פי"ט הערה עז מדוע לא נחשב לכלי שאין לו שימושי היתר.