חגים ומועדים וימים מיוחדים

סדר הדלקת נרות חנוכה

לפני הדלקת הנרות מברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציונו להדליק נר חנוכה.

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שעשה נסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה.

בערב הראשון (או כשמדליקים בפעם הראשונה השנה) מוסיפים ומברכים:

ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר הדלקת הנרות אומרים:

הנרות הללו אנו מדליקין על התשועות, ועל הניסים, ועל הנפלאות, שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, על-ידי כהניך הקדושים. וכל שמונת ימי חנוכה הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך.

מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח
תכון בית תפלתי ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח מצר המנבח
אז אגמור בשיר מזמור חנכת המזבח

רעות שבעה נפשי ביגון כוחי כלה
חיי מררו בקושי בשעבוד מלכות עגלה
ובידו הגדולה הוציא את הסגולה
חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה

דביר קדשו הביאני וגם שם לא שקטתי
ובא נוגש והגלני
כי זרים עבדתי
ויין רעל מסכתי כמעט שעברתי
קץ בבל זרובבל
לקץ שבעים נושעתי

כרות קומת ברוש בקש אגגי בן המדתא
ונהיתה לו לפח ולמוקש וגאותו נשבתה
ראש ימיני נשאת
ואויב שמו מחית רוב בניו וקניניו על העץ תלית

יונים נקבצו עלי אזי בימי חשמנים
ופרצו חומות מגדלי וטמאו כל השמנים
ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים
בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים

חשוף זרוע קדשך וקרב קץ הישועה
נקום נקמת עבדיך מאומה הרשעה
כי ארכה השעה
ואין קץ לימי הרעה
דחה אדמון בצל צלמון הקם לנו רועים שבעה