חגים ומועדים וימים מיוחדים

שאלות ותשובות מהגר"ח

שאלתי את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שכתוב בשם האר"י הקדוש זצ"ל שכל מי שנזהר מחמץ, מובטח לו שלא יחטא כל השנה, והרי כולנו נזהרים ממשהו חמץ, עם כל החומרות וההידורים, והנה בכל זאת אנו חוטאים לעיתים.

והשיבני הגר"ח שליט"א: "כנראה כוונת האריז"ל לכך שלא נחטא במזיד"...

עוד שאלתיו דהנה כתב הבעל המאור שאין מברכין בז' ימי הפסח על אכילת מצה כמו שמברכים לישב בסוכה, מפני שאפשר להסתדר ז' ימים בלא מצה, אך א"א לחיות ז' ימים בלא לישון בסוכה.

וצ"ע שהרי מברכים על השחיטה, אע"פ שאפשר להסתדר ללא בשר.

והשיבני הגר"ח שליט"א: "כנראה תיקנו את עיקר הברכה על שחיטת בשר קדשים,שהוא חובה, ורק מזה תיקנו ברכה על כל שחיטת חולין".

ויתר השאלות והתשובות, אכתוב בהזדמנות.

א גוט מועד!!

שמואל ברוך גנוט