חגים ומועדים וימים מיוחדים

תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות,

תפילה נפלאה לאמרה אחר הקידוש בליל יום טוב של חג המצות,
נמצאה בכתב יד מאת אבי המקובל הרב סלמן מוצפי זצ"ל:

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי 
שתעשה למען רחמיך וחסדיך ויעלה לרצון לפניך עתה עת רצון
זכרוננו לפניך וזיכרון כל עמך בית ישראל וזיכרון כל הנלווים אלי לטובה, 
ויעלה לפניך זכות יעקב אבינו, עליו השלום, 
שאמר בלילה הזאת : "קום נא שבה ואכלה מצֵידי בעבור תברכני נפשך" 
ודרשו רבותינו ז"ל (פרקי דר"א פל"א) 
הלילה הזה עליונים אומרים שירה, הלילה הזה אוצרות טללים נפתחים, 
היום הזה ברכת טללים, והברכה חלה מפי המברכים. (עי' חזקוני תולדות).

ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו אוצרות צדק, אוצרות צדקה, אוצרות משפט, אוצרות חיים, אוצרות רחמים, אוצרות תשובה, אוצרות תפילה, אוצרות ברכה, אוצרות טללים, אוצרות נשמות של צדיקים, אוצרות רוח חיים, אוצרות שלום, אוצרות אמונה, אוצרות טללי חיים, אוצרות טללי אפרסמון שבהם אתה עתיד להחיות את המתים. ותמלא כל משאלות לבנו לטובה ולברכה. 

יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי.

(עיין מקורו סדר רבה דבראשית מ"ב)

בברכה בן ציון מוצפי
מצוה להדפיסו ולהפיצו ברבים