חגים ומועדים וימים מיוחדים

יום הכיפורים-מה תפקיד הצום?/ אהובה קליין

יום הכיפורים-מה תפקיד הצום?/ אהובה קליין

התורה מצווה את עם ישראל להתענות ביום הכיפורים:

"וידבר ה' אל משה לאמור: אך בעשור לחודש השביעי הזה יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועינתם את נפשותיכם... וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה' אלוהיכם". [ויקרא כ"ג,כ"ו-כ"כ]

השאלות הן:
א] מה מטרת הצום?
ב] היכן מצאנו בתנ"ך דוגמאות לצומות בכלל?
ג] מדוע נוהגים לקרוא את ספר יונה ביום הכיפורים?

התשובה לשאלה א]
כמה נקודות מבט בנושא מטרת הצום: 1] מטרת הצום להשפיע על האדם - לחוש את מצבו של העני-הרעב ללחם- ועל ידי כך לעוררו להושיט עזרה לזולת הנצרך.
זאת ניתן ללמוד מדברי הנביא ישעיהו:
"הן ביום צומכם תמצאו חפץ[גם ביום צומכם אתם מתנהגים כמו שהתנהגתם].. הכזה יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו?... הלזה תקרא צום ויום רצון לה' ? [ישעיהו נ"ח,ג-י"ב]
הלא זה צום אבחרהו: פתח חרצובות רשע[עליכם לפתוח את כבלי הרשע אשר בהם נתונים העניים]...הלא פרוס לרעב לחמך,ועניים מרודים תביא בית.כי תראה ערום וכיסיתו,ומבשרך[מקרוביך] לא תתעלם..אז תקרא וה' יענה,תשווע ויאמר: הנני...".רק אם האדם מתחשב בעניים ומבין שצריך לסייע להם ונוהג כן- הוא זוכה שתפילותיו נענות אצל הקב"ה.
2]- לפי ספר החינוך:"משורשי המצווה, שהיה מחסדי ה' על כל בריותיו לקבוע להם יום אחד בשנה לכפר על החטאים על ידי התשובה, ולכן נצטווינו להתענות בו.לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות הגוף, מעוררים אותנו להימשך אחר התאווה והחטא,ויבטלו את הנפש מלחפש אחר האמת...ואין ראוי לבוא ולעמוד בדין ה' מתוך אכילה ושתייה.... על-כן טוב להגביר נפשו החוכמה,ולהכניע החומר לפניה באותו יום קדוש,למען תהיה ראיה לקבל כפרתה.." כלומר על-ידי שאדם עוסק בהנאות הגוף כולל אכילה- הדבר מהווה מכשול בחיפוש אחר האמת ומנגד גורם לאדם להיגרר אחר החטאים.
3] לפי דברי רבי יחזקאל לנדא ז"ל- שבעבר היה רבה של פרג - מתוך הספר שכתב בשם:"נודע ביהודה": התענית היא-דבר טפל לתשובה, ואילו הדבר החשוב הוא: לעזוב את החטא, להביע ווידוי בלב שבור וחרטה בלב שלם ולשוב מתוך אהבה אל ה',אך התענית משמשת כהכנעת הגוף והרוח,או כדי לאזן את מידות האדם.
4] לפי דברי הרמב"ם:"יש שם ימים, שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה,ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו, שהיה כמעשינו עתה, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות.שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב"...[הלכות תעניות פ"ה,ה"א]
התשובה לשאלה ב]
הנה כמה דוגמאות לצומות בתנ"ך:
דוגמא 1]
[יואל א,י"ד] – בזמן שהופיע הארבה כדי להשחית את כל היבול בשדות ,יואל קרא לעם להתענות:"קדשו צום קראו עצרת אספו זקנים,כל יושבי הארץ בית ה' אלוהיכם וזעקו אל-ה'"
דוגמא 2]
[יונה] לאחר שמלך נינווה שמע את דברי יונה על העונש שהם צפויים לקבל כתוצאה ממעשיהם הרעים, הוא מצווה על אנשי נינווה:"האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יטעמו מאומה, אל ירעו,ומים אל ישתו.ויתכסו שקים האדם והבהמה,ויקראו אל אלוהים בחזקה,וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם,מי יודע-ישוב,וניחם הא-לוהים,ושב מחרון אפו,ולא נאבד"[יונה ג,ז-ט]
דוגמא 3]
[מגילת אסתר] אסתר המלכה אומרת למרדכי היהודי :"לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עלי,ואל תאכלו ואל תשתו שלושה ימים לילה ויום". ובהמשך אומרת:"גם אני ונערותי אצום כן".[ מגילת אסתר ד,ט"ו]
תשובה לשאלה ג]
נוהגים לקרוא את ספר יונה ביום הכיפורים מהסיבה:
כי אנשי נינווה חזרו בתשובה והתענו-לאחר שיונה בישר להם על העונש בו עתידים להיענש בעבור חטאיהם. יונה חזה זאת מראש, הוא ידע שהם עשויים לחזור בתשובה וחשש שיהיה קטרוג על עם ישראל, לכן ניסה להימלט מהמשימה שה' הטיל עליו ועלה על האוניה-
כפי שכתוב:"ויקם יונה לברוח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אוניה באה תרשיש.."[יונה א,ג] אחר כך הייתה סערה בים ,המלחים בסופו של דבר הטילו גורלות וגילו כי הסערה מתחוללת בעבור נוכחותו של יונה עימהם ,לכן- בהתאם לעצתו- הטילוהו למים ובהמשך מסופר על הדג הגדול אשר בלע את יונה. במעי הדג ,יונה התפלל אל ה' וביקש רחמים ובסופו של דבר הדג – בפקודת ה'-הקיא את יונה ליבשה. לסיכום,לאור האמור לעיל: מטרת הצום היא: להביא את האדם למצב של חולשה גופנית ורוחנית בעקבותיה הוא עשוי להרגיש את מצוקת העני והרעב ללחם -הדבר יגרום לו להתחשבותו בזולת והגשת עזרה בסיסית לנצרכים. בנוסף, יש בכוח הצום לכופף את האדם. הצום הוא מעין-"מכשיר" לעוררו לחזור בתשובה מפני שהוא נישבר מבחינה רוחנית וגשמית.
יהי רצון וכל עם ישראל כאיש אחד, על ידי הצום ביום הכיפורים -יתעורר בלבבו, יתרחק מהחטאים שבעבר- ויחזור להידבק בתורה ומצוותיה.
"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"