חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – פרשת ראה – חודש אלול

ב"ה

דבר החסידות – פרשת ראה – חודש אלול

 

תשובה – רק ליהודים!

אנו נכנסים עתה לחודש אלול, חודש התשובה. יש חקירה האם מצוות התשובה היא חידוש דווקא בבני ישראל או שגם לבני נח מועילה התשובה. ובמנחת חינוך (מצוה שסד בסופה) מביא דעה בשם הספרי, שתשובה אינה מועילה בבני נח ומסיים "ועל תשובת נינוה תירצו ואכ"מ".

כלומר, שיש כאן קושיא: שהרי מצינו בספר יונה שאנשי נינוה חזרו בתשובה והקב"ה קיבל את תשובתם ולא הפך את נינוה! וכיצד זה אומרים שאין תשובה מועלת בבני נח? וכן מפורש בירושלמי (נזיר רפ"ט) "עכו"ם אין להם כפרה"!?

מבאר הרבי: שיש נפקא-מינה באיזה אופן מועלת התשובה, דהנה, לגבי ישראל איתא ביומא (פו, ב) שע"י תשובה מאהבה נעקר העוון מתחילתו עד שזדונות נעשו לו כזכיות וע"י תשובה מיראה נעשים כשגגות – נמצאנו למדים שבכח התשובה להפוך את העבר.

משא"כ בבני נח, אי אפשר להם לשנות את העבר, רק שמכאן ולהבא לא יגיע להם עונש על מעשיהם הקודמים, אבל עצם הרע של החטא נשאר בקיומו.

וביאור הענין, דהנה ידועים דברי הרמב"ם בהל' גירושין (ספ"ב) שכל אדם מישראל באמת רוצה לעשות את כל המצוות ולהתרחק מן העבירות אלא שיצרו הוא שאנסו. ומזה מובן שכאשר יהודי חוזר בתשובה הוא בעצם שב למצבו האמיתי שהוא רוצה להיות קרוב לה', ובזה הוא מגלה שגם בשעת החטא נשמתו היתה "באמנה אתו ית'" (כלשון התניא פכ"ד).

משא"כ בבני נח הרי הרע שלהם הוא רע אמיתי, וממילא מובן שלא שייך אצלם המושג 'תשובה' במובנה העמוק, לשוב לנשמתם ולמקור חוצבם, כי גם שם יש עומק רע. ונשאר להם רק ענין תשובה במובנה ה'טכני' – שאם מקבלים על עצמם להתנהג כראוי אין עונשין אותם על מעשיהם.

 

שבת שלום וחודש טוב!

 

מבוסס על: לקוטי שיחות חלק ו וארא שיחה ב ס"ט ואילך (עמ' 53 ואילך. ובמתורגם ללה"ק עמ' 58 ואילך). הרעיון לעיבוד בסיוע "פנינים עה"ת והמועדים" (היכל מנחם תשס"ה) עמ' רנג-ד. ועיין בגוף השיחה ביאור נפלא על תשובת פרעה שאמר "ואני ועמי הרשעים . . ואשלחה אתכם" ובאיזה אופן הועילה לעצור את הברד.