חגים ומועדים וימים מיוחדים

דבר החסידות – עשרה בטבת

ב"ה

 

דבר החסידות – עשרה בטבת

  

ושב ורפא לו...

 

בעת חלוקת השטרות לצדקה על-ידי הרבי, כמנהגו הק' מדי יום ראשון, עבר פעם יהודי מסיונר. הרבי הושיט לו את הדולר, והאיש התעכב והחל לשוחח עם הרבי (להלן התמליל המלא):

 

-     האיש: אני נוצרי; הפכתי לנוצרי, בגיל 29. אני ממשפחה יהודית. אני מרגיש שליחות... אני קתולי היום ואני באתי כי אני אוהב את עמי. אני מחבר את הספרים הללו (מציג את הספרים), שכל הקתולים יוכלו לדעת את השורשים שלהם ומהיכן הם מגיעים.

-        הרבי: אם מישהו נולד יהודי – הוא יהודי לכל חייו!

-         האיש: כן, אני יודע!

-     הרבי: הוא לא יכול לשנות זאת כל חייו. הוא יכול לעשות את כל חייו יותר מסובכים ואומללים.

-        האיש: חיי לא אומללים.

-      הרבי: אם מישהו חושב שמחלתו היא דבר בריא, זה סימן שמחלתו יותר חמורה וזקוק לרפואה ולטיפול בדחיפות האפשרית.

-         האיש: אני מאוד מאושר...

-      הרבי: כפי שאמרתי קודם, באם הנך מחשיב את עצמך כאדם בריא זה רק סימן שאתה יותר חולה ממה שמישהו חושב עליך.

-         האיש: בוודאי אני חוטא.

-      הרבי: אני מדבר אודות חטאך הגדול ששינית כביכול את היותך יהודי.

-         האיש: הוריי מעולם לא לקחו אותי לבית כנסת מעולם.

-      הרבי: זה לא תירוץ למישהו בריא להיות חולה בגלל שהוריו היו רוצים כך. אתה מבין מה שאני אומר?

-         האיש: אני מבין.

-     הרבי: ה' יתברך יברך אותך שתהיה בריא, ובעיקר להיות יהודי בגלוי ולהכריז לכל האנשים בסביבתך שזו הייתה טעות גדולה. ולה' יתברך יש כל כך הרבה רחמים, שהוא מוחל אפילו על חטאים גדולים שנעשו.

-         האיש: רבי, תתפלל עבורי!

-         הרבי: וכפי שאמרתי קודם, זה רק סימן שמחלתך היא הרבה יותר עמוקה מכפי שאתה משער, וה' יתברך יברך אותך. שתהיינה חדשות טובות, ואל תיכנס עם אנשים לויכוח אודות מה שאתה – אתה נולדת יהודי.

-         האיש: אני תמיד יהודי!

-      הרבי: תהיה יהודי, ויהודי בגלוי, וכל האנשים, בפרט משפחתך, בכוחותיך להשיבם [ליהדות] בהצהירך ש[גם] מי שנכשל בחטא גדול, בכל זאת יש לו כוחות מהקב"ה להיחלץ ממחלתו העמוקה. וככל שתעשה זאת מהר כך מהר יותר, יבוא המשיח. המשיח האמיתי.

-         האיש: אני יכול לתת לך את הספר? (ספר שהוא כתב).

-         הרבי: כן, תודה. (הרבי לוקח את הספר).

-         האיש: תודה, רבי!

-     הרבי: זה ימנע ממך מלתת זאת למישהו אחר, ולגרום למישהו אחר לעשות משהו מוטעה. (לאחר שהלך הרבי השליך בתנופה את הספר אל מאחורי הדוכן).

(התמליל נרשם ע"י הרמ"מ שי' לאופר, 'התקשרות' גל' 982.

לצפיי' במעמד לחץ כאן)

 

 

~~~

עת רצון דליל עשירי בטבת

 

בעשרה בטבת, שיחול ביום שלישי הקרוב, יש חומרא לעומת שאר הצומות (כולל תשעה באב, ש"לילו כיומו") – ש"אפילו היה חל בשבת לא היו יכולים לדחותו ליום אחר, מפני שנאמר בו (יחזקאל כד, ב) בעצם היום הזה, כמו ביום הכיפורים"*.

 

ויש לומר הטעם בזה:

 

ארבעת הצומות נקבעו בגלל ארבעה מאורעות הקשורים לחורבן שאירעו בהמשך זה לזה, ומכיוון שבעשרה בטבת היתה ההתחלה של כל המאורעות – לכן יש בו חומר יותר משאר הצומות הקשורות עם המשך וסוף החורבן.

 

ומזה מובן גם בנוגע לעניין הטוב שבצומות – שעשרה בטבת הוא ההתחלה והפתיחה לעניין הטוב שבכל הצומות (כולל תשעה באב, שבו נולד משיח צדקנו**), כדלקמן:

 

יום התענית הוא "יום רצון לה'" (כלשון הכתוב, ישעי' נח, ה), ובמיוחד עת רצון לתשובה, כדברי הרמב"ם בהלכות תעניות, שהצומות נועדו "כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה", והרי התשובה מבטלת את הגלות ומביאה את הגאולה, כדברי הרמב"ם בהל' תשובה (פ"ז ה"ה): "וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה . . ומיד הן נגאלין".

 

וזה מודגש בעשרה בטבת יותר מבשאר הצומות:

 

כש"סמך מלך בבל . . על ירושלים והביאה במצור" – הוא עדיין לא פגע בירושלים, ואפילו לא בחומה שנשארה בשלמותה, ומלך בבל נשאר מחוץ לחומה (אלא שכתוצאה מזה לא יכלו להכניס מזון לעיר וכו' עד שראוי לקבוע ע"ז תענית).

 

והכוונה במצור היתה כדי לעורר את בנ"י לשוב בתשובה מיד, שעי"ז תתבטל כל הגזרה, וממילא לא יגיעו להמשך המאורעות ולחורבן. ונמצא שכל העניין של עשרה בטבת הוא רק עניין התשובה, כי לא היה בו עניין של חורבן כלל (כי גם חומת ירושלים נשארה בשלמותה), אלא רק דבר שיעורר לתשובה וממילא ישלול את החורבן.

 

ולכן, גם כשמגיע עשרה בטבת מודגש בו במיוחד ה"עת רצון" לתשובה ולגאולה.

 

הדבר מודגש עוד יותר כשמגיע ליל עשרה בטבת, שאז כבר התחיל יום העשירי בטבת (שמתחיל בערב – "ויהי ערב ויהי בוקר"), אבל עדיין לא התחיל הצום – שבזמן זה יש נתינת כח מיוחדת ("עת רצון") לנצל את הזמן לעבודת התשובה שמביאה את הגאולה***, שעי"ז יתבטל הצום דעשירי בטבת עוד לפני התחלתו.

 

שבת שלום וצום קל – יהפך לששון ולשמחה!

 

מבוסס על: שיחת ליל עשירי בטבת (יהפך לשמחה) ה'תשנ"ב – לפני שלושים שנה, שזכיתי לשמעה בשעת מעשה, והיה נשמע קולו המתחנן של הרבי לעשות תשובה עוד הלילה כדי שנחסוך את כל עניין הצום ויהפך לששון ולשמחה (נד' בתו"מ התוועדויות תשנ"ב ח"ב עמ' 79 ואילך). ובהמשך לזה בש"ק דיבר הרבי על השייכות המיוחדת דעשרה בטבת (ונבואת יחזקאל "ואתה קח לך מחבת ברזל גו' בינך ובין העיר גו' והיתה במצור גו'") לביהמ"ק השלישי – ע"ש.

 

______________

 

*)  אבודרהם הל' תעניות – הובא בב"י או"ח סי' תק"נ. והכוונה, בזמן שמקדשין ע"פ הראיה, משא"כ בזמן הזה שמקדשין ע"פ החשבון – לא יחול עשרה בטבת בשבת.

 

**)  ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד. ועוד. – ולהעיר, שזמן העיבור הוא (לכל הפחות) ז' חדשים לפני הלידה, ועפ"ז י"ל שזמן העיבור דמשיח הוא בעשרה בטבת, ז' חדשים לפני תשעה באב (יום לידת משיח).

 

***)  ובפרט שאין צורך בריבוי זמן, כיון שהתשובה היא "בשעתא חדא ביומא חדא ברגע חדא" (זח"א קכט, סע"א), וכפסק דין הגמרא (קידושין מט, ב) שע"י "הרהור תשובה" נעשה "צדיק (ועד לצדיק) גמור" (כגירסת האור זרוע סקי"ב).

 

--

 

 

צעירי חב"ד – סניף מרום כנען

בהנהלת הרב חיים ודבורה זילבר

 

שיעורים לנשים  |  מדרשיית נוער   מועדון לילדים  |  שיעור לעולים  |  ביקורי בית  |  מסיבות בחגים  |  דוכן תפילין ונרות שבת  |  התוועדויות  |  סדנאות מגוונות  |  תהילים לבנות   בדיקת תפילין ומזוזות  |  מכתבי יום הולדת   קייטנת גן ישראל   שיעור רמב"ם  |  הפצת חומר לשבת וחגים  |  מסיבות ראש חודש  |  ועוד

 

כתובת: רחביאליק 199/3, הר כנען, צפת

כתובת המקלט: רח' זמיר פינת אלכסנדר פצ'רסקי (ע"י המתקנים) איביקור, צפת.

טלפון: 0506-737410

מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

תוכלו לראות תמונות מהפעילות בסניף ע"י הקשה בגוגל 'צעירי חב"ד מרום כנען'.