מאמרים

פרק שישי - תאורה ותקשורת בשבת

פרק שישי - תאורה ותקשורת בשבת

מתוך חוברת מקור הברכה - הרב זמיר כהן שליט"א

שאלה: מדוע מותר ליהנות בשבת מתאורה חשמלית המופעלת באמצעות שעון-שבת, ואילו ליהנות בשבת מכלי התקשורת אסור גם כאשר הם מופעלים באמצעות שעון-השבת.

הרב זמיר כהן

שאלה : מדוע מותר ליהנות בשבת מתאורה חשמלית המופעלת באמצעות שעון-שבת, ואילו ליהנות בשבת מכלי התקשורת אסור גם כאשר הם מופעלים באמצעות שעון-השבת. והרי בשני המקומות, חברת החשמל ורשות השידור, עובדים יהודים ביום השבת ? האם בגלל שלא נוח לחיות ללא תאורה התירו את האסור ?? 

תשובה: ראשית, חלילה לחשוב שמטעמי נוחות תעוקם ותעוות ההלכה. תורת- ישראל תורת-ה' היא. וככזו, אין רשות לאיש לשנותה ולעקמה כחפצו. ותעיד על-כך הספרות ההלכתית הענפה, אשר כל מעיין בה יבחין מיד בהיצמדות גדולי התורה פוסקי ההלכה למקור התורני, מתוך דיון מעמיק אם נידון השאלה דומה למה שנראה כקשור ומלמד לנושא הנידון, או שמא יש לחלק ביניהם . (לנוחות המעונין לעיין בספרות ההלכתית של זמנינו, הנה רשימה חלקית של ספרי שו"ת (-שאלות ותשובות) שנכתבו על ידי גדולי התורה בדורנו: שו"ת "מנחת יצחק" (עשרה כרכים ) מאת הרב יצחק יעקב וייס. שו"ת "אגרות משה" (שמונה כרכים) מאת הרב משה פיינשטיין . שו"ת "יביע אומר" (שמונה כרכי ענק) ושו"ת "יחוה דעת" (ששה כרכים) מאת הרב עובדיה יוסף. ועוד.) ולגופו של ענין . 

כידוע, תבשיל שהתבשל בשבת, וכן כל תוצאת מלאכה שנעשתה בשבת באיסור, אסור ליהנות מהם בשבת. (ולאחר השבת, מותר לאכול או ליהנות מאותה מלאכה שביצע זה בשבת, מלבד עושה המלאכה עצמו ומלבד אותם שבישל או ייצר עבורם. שהוא והם אסורים ליהנות מאותה מלאכה לעולם. ואם בישל בשוגג, שלא ידע שהיום שבת או שלא ידע שפעולה זו אסורה בשבת, מותר גם הוא עצמו לאכול לאחר השבת מהתבשיל שבישל ביום השבת). וכמבואר כל זאת בהרחבה ב"שולחן ערוך" סימן שי"ח סעיף א '. 

יחד עם זאת, דין ידוע הוא שפיקוח-נפש דוחה שבת. וכלשון ה"שולחן ערוך" (סימן שכ"ח סעיף א') שעל חולי שיש בו סכנה "מצוה לחלל את השבת. והזריז הרי זה משובח . והשואל (-שאינו רוצה לחלל את השבת ללא היתר מרב אף על פי שרואה שמדובר בפיקוח נפש ) הרי זה שופך דמים (-שעד שילך וישאל ויחזור יסתכן החולה)". ולא רק כאשר הסכנה ודאית צריך לחלל את השבת כדי להציל, אלא גם כאשר קיים ספק או חשש סכנה מחללים את השבת , וכמבואר בשולחן-ערוך שם (סעיף י' ועוד ). 

ומעתה, מכיוון שבבתים רבים נמצאים חולים או תינוקות וזקנים במצבים שונים, אשר מטעמי פיקוח נפש יש לדאוג עבורם לאספקה סדירה של זרם החשמל גם בשבת, כגון לצורך הפעלת מכשור רפואי, (למשל מכשיר אנילצייה לטיפול בקשיי נשימה חמורים. יש לזכור שבמקרה כזה גם אם ידוע מיום שישי שיהיה צורך להשתמש במכשיר בשבת, שאז ניתן לכוון את זמני ההפעלה בשעות מסוימות באמצעות שעון-שבת המתחבר לתקע, עדיין הרי נדרש זרם חשמלי כדי להפעילו), ולצורך הפעלת תאורת הבית בשעת חירום בלילה כדי לאפשר יצירת קשר טלפוני מהיר עם שירותי ההצלה השונים או כדי למצוא את התרופה הנדרשת בדחיפות, (ולדעת רבים, בזמנינו גם התאורה ברחובות הכרחית מסיבה ביטחונית ופלילית). הרי לאור זאת נמצא שעבודתם של אנשי חברת החשמל הבאה לאפשר אספקת חשמל סדירה בשבת, נעשית בהיתר. משום-כך מותר להשתמש בזרם החשמל למאור, למיזוג , לאוורור וכדו' כאשר המכשור הביתי מופעל באמצעות שעון שבת . 

יש לציין שכיום מלאכת הייצור השוטף של זרם החשמל נעשית בדרך כלל ללא מגע יד אדם, כך שזרם החשמל עצמו מופק רוב הזמן ללא חילול שבת, אך היה עלינו להקדים את ההסבר הנ"ל משום המקרים בהם מתבצעת עבודה בשבת לשם תיקוני תקלות, ויסות זרמים למניעת ניתוק אזור מסוים מהזרם וכדומה. (שאר חילולי השבת הנעשים על ידי עובדי החברה שלא לצורך פיקוח נפש , אינם נוגעים ישירות לאספקת זרם החשמל לבתים, ומשום כך אין חילולם אוסר עלינו את השימוש בזרם החשמל. אמנם העובד בחברת החשמל ומתבקש מהממונים עליו לעבוד גם בשבת , יברר את מהות העבודה הנדרשת ממנו בשבת, ויבדוק אצל תלמיד חכם הבקי בהלכה אם אמנם עבודה זו נוגעת לפיקוח נפש, וכן את פרטי הדינים בכל הנוגע לתפקידו. כגון: הרמת שפופרת הטלפון בביתו, נסיעה למקום עבודתו מחשש לתקלה וכו '.). 

[עוד ראוי לציין שעל-אף האמור, רבים משומרי השבת מהדרים להשתתף ברכישת גנרטור שכונתי המשרת בשבת את כל תושבי השכונה מבלי להשתמש לצרכים פרטיים בחשמל שיהודים שותפים בייצורו ]. 

ועתה, לאחר שהתבררה לנו סיבת ההיתר ההלכתי ליהנות מזרם החשמל בשבת, ניתן להבין בקלות את ההבדל הגדול שבין הנאה מזרם החשמל המיוצר ללא איסור לבין הנאה משידורי כלי התקשורת המשודרים בשבת באיסור. ההנאה משידורי כלי התקשורת בשבת דומה ממש להנאה מתבשיל שהתבשל בשבת באיסור. שהרי היהודים העובדים בשבת במקומות אלה מחללים את השבת ללא שום צד היתר ומלאכתם נאסרת בהנאה גם אם נפעיל את המכשור הביתי באמצעות שעון שבת . 

יש להוסיף עוד טעמים בענין זה (ולפיהם יבוארו צדדי איסור נוספים לשימוש בכלי התקשורת בשבת במצבים שונים), אך במסגרת תקצירית זו די באמור . 


הידברות - אשנב ההיכרות לעולם היהדות