מאמרים

השבת - מקור הברכה

השבת – ממנה הברכה והשפע לרפואה ולפרנסה / סיפור

מתוך: שבת המלכה מקור הברכה - הרב לוגאסי שליט"אמובא במדרש, מעשה בחכם שהלך לעיר אחת וראה שם יהודי עשיר ששלחנו מזהב, ששה עשר בני אדם צריכים להרימו, ואמר לו: בני, במה זכית לכל העושר הזה? ואמר לו: בזכות שהייתי מכבד את השבת.

בני אדם מבקשים קמיעות וסגולות לבעיות צרותיהם בגופם ונפשם – הלא הקמיע הטובה ביותר היא שמירת שבת קודש מקור הברכה, אשר ממנה נשפע ברכה וטובה לכל ששת ימי המעשה. וידוע מעשה בחולה שבא לפני ה"חפץ חיים" לקבל ברכתו לרפואה, ואמר לו: הברכה המועילה והמתקימת ביותר היא ברכתו של שומר שבת. וכשאמר לו החולה: אם כן, אדרבא, יברכנו רבנו השומר שבת. אמר לו: לא די בברכת שומר שבת, אלא צריך לך ברכה מיהודי המוסר נפשו על קדושת השבת, כגון שהוכה או נתבזה על כבוד השבת, הוא הוא שברכותיו מתקבלות, וממנו ראוי לקבל ברכה.

בימינו מצויים רבים שהתבזו על כבוד השבת, והמה הבעלי תשובה שקיבלו עליהם לשמור שבת במסירות נפש, וכמה אם כן גדולה מעלתם.

רק זכות של שבת תועיל / סיפור

מעשה באישה מקשה ללדת שהיתה בסכנה גדולה. בעלה התיפח בבכי לפני ה"חפץ חיים" וביקשו שיעורר רחמי שמים. אמר ה"חפץ חיים" לרבנים שישבו לפניו: צריך למצוא לה מישהו שיש לו זכות של שבת שינדב את זכותו לטובת היולדת.

מיד אמר הבעל שהוא מקבל על עצמו לעשות גדולות למען השבת! השיב לו ה"חפץ חיים" שעכשיו נחוץ זכות על מעשה טוב שכבר נעשה בעבר, ולא יועיל קבלה על העתיד. נענה אחד הרבנים ואמר שהוא השפיע פעם על בעל חנות שיסגרנה בשבת, ובזכות זה תיושע האישה ותלד. אמר ה"חפץ חיים": זכות זו יכולה לעזור ליולדת. וכך היה, שהאישה ילדה בשלום.

בשבת אין צורך לבקש בקשות

בנו של הצדיק רבי ישראל מרוז'ין חלה באחת השבתות ונפל למשכב. אמו דאגה מאוד לשלומו ורצתה שאביו יתפלל עליו, אך ראתה שאינו עושה זאת.

"מדוע אינך מתפלל לרפואתו של הבן?" שאלה את הרבי.

ענה לה רבי ישראל מרוז'ין: משל לאחד שיש לו שני בנים, אחד מהם מתגורר עמו בביתו, ואילו השני גר במקום אחר, מרוחק יותר, ואביו שולח לו את כל צרכיו. מה ההבדל בין שני הבנים? זה שנמצא בבית האב נוטל לעצמו כל מה שהוא רוצה, אבל השני מוכרח לבקש מאביו שישלח לו את כל צרכיו.

כך הוא עמנו: בשבת מתיחדים אנו עם הקדוש-ברוך-הוא, ואין לנו כל צורך בתפילה מיוחדת, שלא כמו בכל יתר ימי השבוע.