מאמרים

סגולת תוספת שבת

סגולת תוספת שבת

מצוה מן התורה להקדים ולהוסיף תוספת שבת, ומובא בגמרא במסכת פסחים קה: "שמצוה לקבל שבת כמה שיותר מוקדם" שחביבה מצוה בשעתה וזריזין מקדימים למצוות. וכן מובא בסדר רב עמרם גאון, שמצוה להקדים לקבל שבת כמה שאפשר, ושכך נהגו במקומו. וכך מובא בפוסקים. 

בקבלת שבת אנו אומרים "לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה". השבת – היא המ ק ו ר של הברכה, כל הברכות שבעולם, באים בזכות שמכבדים את יום השבת, כך הקב"ה קבע מאז בריאת העולם, ובזה שאדם מקדים לקבל את השבת, ומוסיף מחול על הקודש יותר מחיובו, זהו כבודה של השבת, שיוצאים ומקדימים לקראתה, ובזה האדם מראה את חביבותה של השבת, שהוא שמח בביאת השבת, כיוצא לקראת המלך!

רבינו החפץ חיים זיע"א היה אומר תמיד, אנשים מחפשים סגולות וקמיעות להצלחה, וכי לא די במצוות הנפלאות שבתורה הקדושה? האם יש סגולות טובות מהם? ומה כמו שבת קודש אשר כל הברכה לכל השבוע מגיעה בזכות כבודה של השבת!

אופן קבלת תוספת שבת

אפשר לקבל תוספת שבת על ידי:

א. הדלקת הנרות: מנהג נכון הוא שתלבש בגדי שבת לפני הדלקת נרות וכן תיתן כמה מטבעות לצדקה ואחר כך תדליק נרות שבת.

ב. או: על ידי אמירת "מזמור שיר ליום השבת" או אמירת "לכה דודי", ומסיימים "בואי כלה! בואי כלה! שבת מלכתא!" או לומר את המלים "שבת שלום" ולכוון שבאמירה זו תחול עלי קדושת השבת. 
(שימו לב: אם מדליק/ה נרות שבת, יש להדליק את הנרות לפני שמקבל/ת תוספת שבת!)

ג. בספר "משמרת שלום" כתב: וטוב שיוציא מפיו ויאמר: 
"הריני מוסיף מחול על קודש לקיים מצות תוספת שבת 
כמו שציוונו הבורא יתברך שמו. 
ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה 
ולחזור בתשובה שלמה לפניך". 

ד. מאז קבלת תוספת שבת, אסור/ה במלאכות שבת.