סיפורים לכבוד שבת

משפחת פלא - הספד לרבי אלעזר אבוחצירא זיע"א

משפחת פלא

הספד לרבי אלעזר אבוחצירא זיע"א

מאת הרב שמואל אליהו שליט"א, פורסם בעלון עולם קטן, שבת פרשת במדבר


משפחת אבוחצירא היא משפחה של רבנים בעלי מופת מזה כמה דורות. המפורסם בדורנו הוא הבבא סאלי שמו"ר אבא זצ"ל היה מקורב אליו מאוד. סיפר לי אבא ז"ל כי חלק מבני משפחת אבוחצירא הלכו לפוליטיקה. היה לבבא סאלי צער גדול מזה, ולמה? כי הוא אמר להם בתחילת דרכם שלא על הדרך הזאת תהיה להם הצלחה. כל אחד מבני המשפחה הזאת שיקדיש את זמנו לתורה ולקדושה - יזכה לרוח הקודש ולמעלות גדולות. אם ילכו לדרך אחרת - ייכשלו.

רבי מאיר אבוחצירא זצ"ל, בנו של הבבא סאלי, הלך בדרך זו וזכה לרוח הקודש. ברכותיו היו מתקיימות ורוח הקודש פיעמה בו. שניים מבניו המשיכו בדרכו וראו פלא חי. אנשים שרואים מעבר לגבולות העין, שמברכים וברכתם מתקיימת. חוקי הפיזיקה והאופטיקה לא מתקיימים אצלם. מרגישים בהם ממש נוכחות של ה' בעולם.

רבי אלעזר הי"ד זכה להמשיך את דרך הקודש הזאת. אלפים יכולים לספר את הפלא הגדול הזה. הוא לא קיבל את זה במתנה. הוא עבד על זה קשות. שמירת העיניים, שמירת הברית. קדושה וחסד. לימוד תורה.

***

 צריך לדעת שעם ישראל איבד ברצח הנתעב הזה את אחד האנשים שזכו לקנות בפועל את רוח הקודש שלהם בעמל. זו רוח הקודש שכל אחד מבני המשפחה ההיא עבד עליה במסירות. אלה אנשים שהיו להם יצרים כמו לכל אחד אחר והתגברו עליהם בשמירת עיניים קפדנית.

הגמרא (סנהדרין קיג) אומרת כי "צדיק נפטר מן העולם - רעה בא לעולם, שנאמר (ישעיה נז) "הצדיק אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק". מגמרא זו משמע כי ההסתלקות של צדיק עלולה לרמוז על אסון שמתקרב חלילה.

מצד שני, למדנו בפטירתו של אהרון (מועד קטן כח, א) שסילוקו של צדיק מכפר על עוון הדור. "אמר רבי אסי: למה נסמכה מיתת מרים לפרת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן של צדיקים מכפרת". ולכאורה יש כאן סתירה - האם הפטירה מכפרת או מלמדת על דבר רע שעלול להגיע?

התשובה לשאלה זו תלויה ביחס שלנו למה שקרה. אם "הצדיק אבד ואין איש שם על לב", אז חלילה רעה באה אחרי פטירת הצדיק. אבל אם שמים לבנו אל המקרה הנורא שקרה ואומרים שאנחנו צריכים להמשיך את דרכו המופלאה של הצדיק שהסתלק - פטירתו של הצדיק מכפרת.

מו"ר אבא זצ"ל היה אומר פעמים רבות שהסוד של משפחת אבוחצירא הוא סוד של עם ישראל כולו. אצלם זה נלמד בחוש - בן מאבא. הילדים ראו בחוש שיש אלוקים בישראל. שהוא מתגלה בצדיקים. אצל משפחות אחרות לא ראו ולא האמינו שדבר כזה יכול להיות, ואם ראו - אמרו שיכול להיות רק אצל מיוחסים כמו משפחת אבוחצירא.

מו"ר אבא ז"ל היה מכריז ואומר: דעו לכם שהמילים הללו הן עצת היצר. הסוד הזה הוא של כל ישראל. כל אחד מאחד מישראל צריך לדעת שזו מעלתו. תורה מונחת בקרן זווית - כל הרוצה ליטול יבוא וייטול.