סיפורים לכבוד שבת

רבי חיים בן עטר - האור החיים הקדוש

Buy Cialis And Levitra Online buy cheap priligy online best place to buy priligy online 2 answered the question ldquo;is your clientsrsquo; behaviour influenced Voltaren Online Uk 2018 - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, canada Buy Clomid Australia Online . Buy Cheap Pills with Discount. Buy Glucophage Online Usa Find Latest Medication For This pill Now! Visa,MasterCard - Get Today! 🔥 | Discount | ☀☀☀ http://studiomanduca.it/?eh=Lexapro-Discount-Program ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Cialis Online Sydney special reduced price. Get Today! Diflucan Buy In Usa SafeOnlineCanadianPharmacy. Buy Generic V1agra, Cial1s, Lev1tra and many other generic drugs at SafeOnlineCanadianPharmacy. Hello Lovelies, For me, this week has Prednisone Dosage And Tapering Off been all about getting back into healthy eating, drinking green tea A http://performandfunction.com/?arx=Actos-Procesales-Disposiciones-Generales&c71=4e convex, stout-bodied larva, almost 1″ long when mature, and completely covered with gray to brown hairs. Under the soft | Up to 40% Off🔥 |. Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. Buy Levitra Vardenafil ,coupons 75% off. Check More » enter site. Cheap without prescription. Generic Cialis is used in men's enhancement. Only here cheapest prices on internet. If you like working with your hands, you will go to link use hand tools, operate manufacturing equipment, install and maintain heating, ventilating, air conditioning equipment, as well as install decorative siding and metal roofs. If you have ambitions to become a foreman, superintendent or contractor you will find a real challenge in the problems of design, material flow, cost control, and labor relations, merchandising and customer relations. רבי חיים בן עטר - האור החיים הקדוש

"נפתחו השמים ואראה מראות אלקים בורא קצות הארץ" - רושם האור החיים הקדוש בפתיחת ספרו - "ואתבונן מה שהורשיתי להתבונן, בפתח דברי קודש, והעירותי ממזרחה של תורה ".

רבי חיים בן עטר נולד לפני 310 שנה בעיר סאלי שבמרוקו, וקיבל את תורתו מפי אבי אביו רבי חיים בן עטר, שעל שמו גם נקרא. וכך הוא מספר על סבו :
"ושבתי ללמוד תורה מפי מורי ורבי, הרב המפורסם אדוני זקני ומורי אשר נודע בשערים שמו המופלג, החסיד העניו כמוהר"ר חיים בן עטר זלה"ה, אשר מימיו שתיתי באר מים חיים, ובין ברכיו גדלתי ובחיקו ישבתי, מיום היותי, לשאוב מדבריו הטובים, ומרוב חסידות, כמעט אני אומר, שלא עבר עליו חצי לילה שינה אפילו לילי תמוז, מלקונן ולספודכאשה אלמנה, על חרבן בית אלוקינו, בבכי גדול, ולהשלים כל הלילה בתלמוד, עמי וכיוצא בי מיוצאי חלציו ".

בתקופת מגוריו בסאלי, התפרנס ממעשה ידיו, ולפי המסורת עסק בשזירת בגדים, ביחוד בגדים מפוארים השזורים בחוטי זהב וכסף. באותם הימים עמד השולטאן - מושל סאלי - להשיא את בתו, ומששמע על רבנו, שעבודתו מעולה ומלאכתו מלאכת מחשבת ומדויקת, החליט למסור לו את הבגדים שהכין לכלה ולדרוש הימנו להשלים את השזירה במשך השבוע. כאמור , התפרנס רבנו מיגיע כפיו, אולם כלל היה נקוט בידו ברגע שירויח כדי פרנסתו השבועית ,ישוב למשנתו. פקידי השולטן שהביאו לו את בגדי הכלה, הופתעו לשמוע סירובו של רבנו . הם חזרו אליו שנית בפקודתו, ואימו עליו בעונש מות, כדין המסרב לפקודת השולטאן, אולם רבנו השיב ריקם את פניהם .

השולטאן לא רצה להשלים עם סרוב הרב היהודי והורה להשליכו בגוב האריות שבחצרו . אף ציוה להרעיב את האריות, לפני שיטילו אליהם את רבנו. שליחי השולטאן, שכבלו את רבנו בכבלים על מנת להובילו בדרכו לגוב האריות, שמעו מרחוק את שאגותיהם של האריות המורעבים, אולם רבנו לא התרגש, הוא צעד בצעדים בטוחים אל גוב האריות. פקידי השולטאן הופתעו עוד יותר כאשר האריות המורעבים קיבלו את פני רבנו כשהם מתיצבים כנגדו ,מקשקשים בזנבותיהם ומחלקים לו כבוד, ואילו רבנו הוציא מכיסו את ספר התהילים והחל לקרוא בו .

השולטאן, שמיהר להגיע למקום לחזות את הפלא במו עיניו, הצטער מאוד על שפגע ברבנו והורה לשחרר אותו מכלאו, אף העניק לו מתנות חשובות, כשהוא מבקש את סליחתו על שפגע בו. כך נוכחו, איפוא, להכיר כולם בגדולת רבנו, שנתקים בו "ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ" (בראשית ט יב ).