סיפורים לכבוד שבת

מסירות הנפש של הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל למען השבת

מספר הרב יצחק זילברשטיין שליט"א:
חז"ל אומר שכשאדם עוזב את העולם ועולה למעלה, שולח הקב"ה מלאכים לשמוע מה אנשים אומרים על הנפטר, וכשמספרים להקב"ה דברים של קדושה ושל תורה, הוא מחבק ומנשק את הנשמה ואת כל אלו שמספידים אותו.
בבית המדרש אצלנו לומד תלמיד חכם מופלג, שמספר על הרב שמחה זצ"ל עוד מימי קטנותו:
כשהרב שמחה היה נכנס לתלמוד התורה ברחובות, היה אומר לילדים: ילדים, פה לא צועקים שאבעס, זה לא הולך פה, אבל: כשאתם רואים מכונית לשבת, תצעקו "שאבעס" בלב שלכם! תגידו בלב שלכם: געוואלד! יהודי מחלל שבת. תתפללו שהשבת תתקדש! מספר אותו תלמיד חכם: עד היום הזה,
הוא נזכר בדברי הרב שמחה. צריכים לצעוק בתוך הלב: שבת היום! וזה עושה רושם.
כך אנו חייבים להכיר טובה לאותו אדם גדול, ר' שמחה, שהשריש בנו: שאבעס!
יש סיפור שכולם מכירים אותו, עם הקניון ברחובות. ברחובות נפתח קניון, והשתדלו שהוא יפתח בשבת ר"ל, והממונים התארגנו שיפתח בשבת.
ר' שמחה ארגן קבוצות שיבואו ליד העיריה וליד הקניון ויתפללו שם: וזה לא עשה רושם. הקניון נפתח!
ר' שמחה החליט ללכת מיהודי ליהודי מאלו שיש להם חנויות בקניון, והתחנן אליהם: אנא, לא לפתוח את הקניון בשבת!
בסופו של דבר, הקניון נותר בשבת ריק! ואלו שהגיעו בשבת לקניון, עזבו בידיים ריקות! וכך הפך הקניון להיות קניון שומר שבת.
קיבלתי מרבותי, שהחפץ חיים ישב, ובא אליו אדם ואמר: רבי, אישתי מקשה ללדת, והרופאים אומרים שמצבה חמור!
אמר לו החפץ חיים: אם מצבה חמור, אין לי שום דרך! רק שיבוא אדם שיש לו זכות שסגר חנות בשבת. אם הוא יגיד שהוא מוכן למסור את הזכות שלו לאותה אישה, היא תלד בשלום.
סיפרו לי רבותי, שבא אדם ואמר: אני סגרתי חנות.
אמר החפץ חיים לבעל: לך הביתה, היא ילדה בשלום!
רבי אלישיב היה מספר את הסיפור הזה בזיקוקים!
מה הסוד הטמוד פה?
החמור ביותר שיש בתורה זה מסית ומדיח. מסית ומדיח: הורגים את האדם בלי התרעה! ואם הדבר החמור ביותר שיש זה מסית ומדיח, כמה שכר גדול יקבל האדם שעושה את ההיפך! לוקח בן אדם שהתכוננו לפתוח חנויות בשבת, והשפיע עליהם בנועם, בזיו, לא לפתוח. האם מישהו יכול לתאר לעצמו איזה שכר יש לו? מה גודל זכותו של אדם שעושה את ההיפך ממסית ומדיח?
וכאן הרב קוק לקח עיר שלמה, והשפיע על תושביה לסגור! אם החפץ חיים הבטיח שאישה תלד והיא ילדה, כמה זכויות יש לנו, כשאנחנו נמצאים כעת בהלויה של צדיק גדול, הצדיק הזה הלך ועשה את ההיפך ממסית ומדיח! והשפיע על עיר כזו גדולה, מה גדול שכורו, איזו זכות יש לנו כעת להשתתף בלויה של צדיק כזה, שעושה את ההיפך ממסית ומדיח, מה גדול שכרו!