סיפורים לכבוד שבת

מעלת לימוד התורה בערב שבת ובשבת קודש - שיחה עם הרב פינקל זצ"ל

דרשו \ שיחה במעונו של הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל שליט"א

הרב מ. ברמן. מתוך אתר שטייגן

* מתי מכין ראש הישיבה את שיעוריו הרבים שנמסרים לבני הישיבה * מהי מעלתם של ימי שישי שבת ללימוד * מה ראוי ללמוד בזמנים אלו יותר מכל * איזו 'קושיא' אין עליה תשובה... * על כל אלו ועוד זכינו לצקת מאורו של ראש הישיבה הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל בשיחה במעונו בירושלים.אחד מגדולי ראשי הישיבות, מקברניטי הטוויית דרכן ופריחתן, הינו הגאון הגדול רבי נתן צבי פינקל זצ"ל ראש ממלכת התורה - ישיבת מיר, וחבר מועצת גדולי התורה. 

כשמדובר בתוכנית ייחודית מבית היוצר של המפעל המרומם - 'דרשו', הפונה לכלל לומדי הישיבות די בכל אתר לקדם תוכנית ייחודית לתוספת לימוד ביומי דמעלי, אך טבעי הוא לקבל דעת תורה ויראה, מפי ראש הישיבה שליט"א, שיטווה בפנינו את הדרך אשר ילכון בה להגדיל תורהו להאדירה. 

וכך בפתחו של זמן הקיץ, כשהמונים צובאים על דלתו של ראש הישיבה בציפיה לימנות על בני העליה הספונים באהלה של תורת מיר, ולהתקבל ליכנס בשעריה, ניאות ראש הישיבה לקבל משלחת של ראשי הארגון 'דרשו' שבאו לדון ולבקש את עצתו ודברי החיזוק למעו הגשמת מטרה נעלית זו של תוספת לימוד ביומי דמעלי בערבי שבתות ומוצאי השבת בהיכלי הישיבות. 

בחרדת חיל נכנסו פנימה לחדרו של ראש הישיבה זצ"ל, חברי המשלחת מטעם דרשו, הרב גרשון קרויזר שליט"א ראש אגף בני הישיבות ב'דרשו', ועמו הרב שלמה רוזנשטיין שליט"א מראשי הפועלים בקרב הארגון, ועמהם הרב הלל מן שליט"א המסייע בידי הארגון רבות, ומקורבו של ראש הישיבה שליט"א, ובפיהם הבקשה לקבל ממנו אורחות דעת, אודות ענין נשגב ורם ערך זה של הלימוד בשעות ובזמנים אלו, שכידוע לא רבים משקיעים זאת בלימוד התורה. 

כבר בפתחה של ההתיעצות, הפתיע ראש הישיבה בשאלתו הרטורית - 

'וכי יודעים אתם מתי מכין אני את שיעוריי אותם אני מוסר בפני בני הישיבה במשך ימי השבוע'? 

התשובה לא איחרה לבא, וראש הישיבה אף משיב ואומר - 

'את השיעורים שלי אני מכין ביום שישי בצהריים בערבו של יום השבת, זהו זמן מיוחד שבו יש לו לאדם נשמה יתירה והלימוד בו הוא רב חשיבות לרכוש יסודות אמת בתורתינו הקדושה'... 

לשמע הדברים, עולה וצצה השאלה כפי שהציג זאת מקורבו הרה"ג הלל מן שליט"א - 'אם הזמן הוא כה מסוגל וכה חשוב ללימוד, מדוע בהיכלי הישיבות מאז ומקדם לא קבעו זאת כיום לימוד רגיל כיתר ימי השבוע'? 

ראש הישיבה מהרהר, ומשיב מיידית - 'אין זו שאלה זו קושיא שכדרכה של הגמרא קושיא אין עליה תשובה...'. 

לאחר מכן מבקש ראש הישיבה לומר דבר מה שהוא חשוב שכל בן ישיבה יקרא ויפנים זאת עמוק בליבו, וכה הם דבריו המאלפים: 

'יש לידע ששבוע ימים מורכב משבעה ימים, ואין זה חמישה ימים, ועוד שני ימים שונים ונפרדים, וכשהשבוע מורכב משבעה ימים, יידע כל בחור שאם מבקש הוא לרכוש קנין אמת בתורה הקדושה, עליו להשקיע שבעה ימים ולהגות בתורה הקדושה מידי יום ביומו כולל בימי שישי ושבת'. 

ושוב עולה השאלה שעלתה בקרב ראשי הארגון לא אחת, בזמני לימוד אלו האם עדיף שיעסקו הבחורים בלימוד ענינים אחרים ממה שנלמד במשך ימי השבוע בישיבה, או שעדיף לחזור ולשנן את הנלמד בישיבה במשך כל ימות השבוע? 

- 'דעתי היא ברורה' משיב ראש הישיבה, 'יש לחזור ולשנן את הנלמד בישיבה במשך הזמן, ואם בן ישיבה יכין לעצמו תוכנית מפורטת של הספק חזרה ושינון של המסכת הנלמדת בישיבה, יוכל לרכוש בה ידיעה מקפת וקנין אמת. כך בישיבה אצלינו במיר, בצעתי לפני בני הישיבה, היות ובזמן הבא ישנם 17 שבועות עד החגים, והמסכת הנלמדת בישיבה היא מסכת גיטין שמנינה 89 דף, אם אדם יכין לעצמו תוכנית שבכל סוף שבוע ילמד וישנן כחמישה דפי גמרא מן המסכת, יוכל בסוף הזמן לרכוש ידע וקנין במסכת כולה, וצמיחתו הרוחנית תהיה רבה'. 

לשאלת הרב קרויזר, אודות כאלו שעיתותם בידם וחוזרים הם על תלמודם בזמנים שונים, ובשל כך חפצים הם ללמוד ענינים אחרים שלא מסדרי הישיבה בזמנים אלו, השיב ראש הישיבה בהחלטיות: 'דעתי היא שעדיף הוא החזרה והשינון על החומר הנלמד, ואם ירצה יוכל לחזור על מה שלמד בזמן או בשנה קודמת, ובלבד שיחזור וישנן את תלמודו שכך ירכוש זאת לנצח'. 

הרב רוזנשטיין מעלה בפני ראש הישיבה את הסוגיא של נתינת תמלוגים אודות הלימוד, אם יש בכך טעם לפגם, שאין הלימוד נעשה אך ורק למען הלימוד. וראש הישיבה משיב על אתר: 'מתוך שלא לשמה בא לשמה, ועל ידי כך יבואו להעמיק תלמודם וללמוד אף לשמה, אבל חשוב לסייע ולהמריץ בכדי שיבואו לעשות כן'. 

ראש הישיבה מתבקש על ידי מקורבו הרב הלל מן להעביר מסר לאותם הרבים מתלמידי הישיבות הגבוהות בכל אתר, שלבטח יקראו את הדברים ויחפצו לדעת מהי דעתו של ראש הישיבה בפנייתו אליהם, כל אחד בשמו הטוב... 

ראש הישיבה משיב בדבריו כשחיוך נהיר על פניו: 'יש לידע שימי שישי שבת זהו זמן של "שטייגען", ואם יידע האדם לנצלם, הוא יעלה במעלות היראה והידיעה בלימוד התורה, וראוי שהבחורים עצמם יתארגנו לכך ויסייעו בידי הארגון החשוב 'דרשו', לחזק ולרומם ענין נשגב זה, לקבוע זמנים אלו ללימוד ושינון תלמודם הנלמד במשך כל ימות השבוע, והנני תפילה שחפץ ה' בידכם יצליח להמשיך ולהגדיל תורה ולהאדירה, וכל הנמנים בכך יראו אך ברכה בעמלם...'. 

בלחיצת יד חמה ובברכה מעומק הלב לכל אחד ואחד מהמשתתפים, נפרדנו משעה של קורת רוח, בחדרו של ראש הישיבה, ונוכחנו מהי דעת תורה, ובעיקר למדנו את הרואותיו והמלצותיו של ראש הישיבה, בפנותו ישירות לכל אחד ואחד מבני הישיבות הגבוהות, שלבטח יקבלו יוכלו לקבל אורחות משכיל בדרכם העולה במסילת בית ה' עדי השלימות.