מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

נסיון הריגת דוד המלך ע"י ערפה המואביה ובניה

הרב שמואל ברוך גנוט

Augmentin Prescription 9th Xenical Generico Online . Our online store has gathered all the best medical deals on the market. 24/7 Phone Support. Get Buy Flagyl 200mg special reduced price. | Up to 20% Off🔥 |. coupons 75% off Zovirax Cream Backorder ,BestBuyPharmacy. Check More » | Best Deals🔥 |. Is this what you are looking Best pill? buy get link ,special reduced price.. Check More » http://oldiesrising.com/?986=7b Guaranteed quality without prescription. Purging -- Purging is a treatment that induces evacuation of the patient's bowels or intestines with powerful laxatives. purchase kamagra jelly online Online Pharmacy Shop: 100% quality, low prices. purchase online kamagra jelly Generic viagra - Learn how to take it. Buy Cialis Forums ventolin tablet prescription cheap ventolin australia ventolin no prescription uk ventolin hfa 90 mcg inhaler cost ventolin Discount Levitra Prices. In this feature, we will help you find ways to enjoy yourself without being left feeling too unhealthful. Newsletter. They Promote Health And Safety Within Organizations By Developing Safer, Healthier And More Efficient Ways Of Working. Written by Tim Newman on December 25, 2019 - Fact checked by Isabel Godfrey New. If We Are In Christ We Cannot Get Any More | Best Cheaps🔥 |. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders. buy Buy Viagra On Line ,Lowest Prices. Check More » Stromectol Contagion Online Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. נסיון הריגת דוד המלך ע"י ערפה המואביה ובניה

- "אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים"

הגמרא בסנהדרין (צה, א) מספרת שדוד המלך נקלע לסכנת חיים על ידי ערפה המואביה ובניה, שרצו לרוצחו נפש, ודוד עלה למעלה והם נעצו חרב בקרקע, כדי שדוד המלך יפול על החרב וימות, ואמר אבישי שם משמות הקודש והעמיד את דוד בין שמים לארץ וכך הצילו. שואלת הגמרא: מדוע דוד עצמו לא השתמש בשם משמות הקודש והציל את עצמו? ותירצה הגמרא: אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורין. ופירש רש"י: " אין חבוש - אין דעתו מכוונת לומר השם", עכ"ל.

וכתב על כך הבאר שבע (שם): "וקשה לי על פירושו שהרי בפרק קמא דברכות (ה, ב) נמי אמר לשון זה בעיניה גבי רבי יוחנן חלש עאל לגביה רבי חנינא כו', ולוקים רבי יוחנן אנפשיה אמרי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין, והתם אי אפשר לפרש שאין דעתו מכוונת, כי למה צריך שיהא דעתו מכוונת. לכן נ"ל לפרש הטעם משום דאיתרע מזליה ומדת הדין מתוחה כנגדו".

ולענ"ד נראה דענין 'אין חבוש' הוא משום דכח תפילת החולה או הנזקק אינה מתקבלת כ"כ, מהסיבות הידועות. אך משא"כ בדרך הצלה של אמירת שם הקודש, שאינו מדין תפילה, אלא הוא מכח שם הקודש (וגם בשמות טומאה אפשר לפעול גדולות), ובזה ל"ש האי ד'אין חבוש', ולכן ביאר רש"י שחסרון דוד היה חסרון טכני, בכך שהתקשה לכווין בשם.