מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מדוע שם בן נח מל אותם?? / הרב ש. ב. גנוט שליט"א

מדוע שם בן נח מל אותם?? / הרב ש. ב. גנוט שליט"א

וימול את בשר ערלתם יז כג

בפרקי דר"א (פכ"ט) כתב: ר"ג אומר שלח וקרא לשם בן נח ומל את בשר ערלתו

ובשר ערלת ישמעאל בנו. ויש לדקדק מדוע נתן לשם למול דווקא אותו וישמעאל בנו 

ולא את בני ביתו אשר נימול. 

ווהנה בקידושין (מא, א) נאמר דמצוה בו יותר מבשלוחו, והמפרשים שם כתבו 

דהיינו כשהפעולה פועלת את גוף המצוה, אך בהכשר מצוה בעלמא- אין ענין 

שיעשאה האדם בעצמו ויכול ליתנה לשלוחו. 

והנה כ' בשו"ת כנסת יחזקאל (סימן מ"ב) שבמילה ביום השמיני איכא מצוה בעצם מעשה המילה אך כשמל לאחר מכן ענינה הסרת הערלה גרידא נמצא שהמילה לאחר ח' ימים אינה אלא הכשר מצוה, ועי' 

שו"ת מהר"ח או"ז סימן י"א. 

ונראה דעפ"ז א"ש, שמאחר ואברהם וישמעאל לא מלו ביום השמיני נמצא הסרת 

ערלתם כהכשר מצוה בעלמא וכה"ג לית ענינא לעשותו בעצמם ומשו"כ נתנום לשם 

בן נח, אולם במילת עבדי אברהם ומקנת כספו אין כל מצוה לעבדים עצמם כי אם 

לאדונם, וכדפירשו רבותי בס' משאת המלך וברכת כהן עה"פ "שים נא ידך תחת 

ירכי", שאברהם השביע לאליעזר במילתו ולא במילת אליעזר משום שלאליעזר אין 

מצוה במילתו דהיא מצוה שנצטווה בה אברהם, עיי"ש. 

א"כ עצם מעשה מילת העבדים הוא מצוה דאברהם ובזה איירי דמצוה בו יותר 

מבשלוחו. 

גוט שאבעס 

שב"ג