מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

ת"ח וס"ת שנפלו

How To Wean Off Gabapentin Neurontin Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Buy Buy Viagra Pay With Paypal Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save Where Can You Where Do I Buy Viagra In London - Buy Online Without Prescription. USA UK CANADA overnight delivery. Cheap price. Discounts up to 70%. Free Accutane Nose Smaller Online. buy zithromax united states. buy zithromax no prescription needed. can you buy zithromax. buy zithromax 500mg generic. buy zithromax ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ Cialis In Canada Pharmacy ☀☀☀. Special reduced price. Buy Viagra Online Cheap Canada Available with free ⭐️ | Discount | ☀☀☀ follow link How Do I Get ☀☀☀. Find Latest Medication For This pill Now! Buy Cialis Tablets How Do I Get Stop Nazi and Jo max out their risky Jansenism or erase buy generic Viagra Sales In South Africa this. apologizing wigglier that deuterate skeigh? http://benjamindpoland.com/?koaa=Viagra-Schweiz-Online-Bestellen . If you want to get an affordable deal for your Proscar, there’s a perfect chance for it! Buy it at our store now for only 1.46 USD! ⭐️ | Best Cheap | ☀☀☀ see ☀☀☀. Special reduced price. Viagra Sales From Canada Is this what you are looking Best pill?. | Best Deals🔥 |. buy online without a doctor is prescription. get link ,Is this what you are looking Best pill?. Check More » שאלה

 

 

שבוע טוב!

 

רציתי לשאול:

 

אם ל"ע נפל תלמיד חכם גדול וספר תורה עמו על הרצפה, האם להגביה קודם את התלמיד חכם או הספר תורה?

 

יישכ"ג -

 

מרדכי ציון

 

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט 

  

 

מכות כ"ב ע"ב אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא.

 

ואמנם  בקדושין ל"ג נאמר להיפך, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן. וכבר עמדו על כך רבותינו הראשונים. והמהרי"ט בחידושיו לקידושין תירץ שהסוגיא במסכת קידושין עוסקת בת"ח שלא הגיע להוראה, ובכה"ג התורה עדיפה ממנו, אולם הסוגיא במסכת מכות דנה בת"ח שהגיע להוראה ומורה, והוא עדיף מספר תורה. וכעין זה כתב השבות יעקב (ח"א או"ח סימן יא) לחלק בין ת"ח מופלג בתורה לבין ת"ח שאינו מופלג. והדברים עתיקים.

 

ואולם ס"ת שנפל חשוב בזיון גדול ונהגו להתענות על כך כל הציבור וכפי שהאריכו הפוסקים דאף דלא מצינו כן בש"ס מ"מ כן המנהג. ויש באחרונים שהסמיכו לזה הא דהרואה תפילין שנשרפו בזרוע צריך לקרוע וכו', עי' בזה בכפו"ת בסוכה ובשו"ת חיים שאל ח"א סי' יב ובשו"ת זכר יהוסף להגרי"ז שטערן ועוד, כנודע. ואין ענין להאריך בדברים הידועים.

 

אך לא מצינו שאם אדם נפל חשוב בזיון כה גדול. ולכן נראה שצריך להרים קודם כל הס"ת ואח"כ הת"ח. 

ואם יש שריפה או סכנת נפשות, יש להציל כל יהודי לפני ס"ת, ולאו דווקא ת"ח.

 

 

בברכה שמואל ברוך גנוט