מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

ת"ח וס"ת שנפלו

שאלה

 

 

שבוע טוב!

 

רציתי לשאול:

 

אם ל"ע נפל תלמיד חכם גדול וספר תורה עמו על הרצפה, האם להגביה קודם את התלמיד חכם או הספר תורה?

 

יישכ"ג -

 

מרדכי ציון

 

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט 

  

 

מכות כ"ב ע"ב אמר רבא כמה טפשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי מקמי גברא רבה דאילו בס"ת כתיב ארבעים ואתו רבנן בצרו חדא.

 

ואמנם  בקדושין ל"ג נאמר להיפך, מפני לומדיה עומדים, מפניה לא כל שכן. וכבר עמדו על כך רבותינו הראשונים. והמהרי"ט בחידושיו לקידושין תירץ שהסוגיא במסכת קידושין עוסקת בת"ח שלא הגיע להוראה, ובכה"ג התורה עדיפה ממנו, אולם הסוגיא במסכת מכות דנה בת"ח שהגיע להוראה ומורה, והוא עדיף מספר תורה. וכעין זה כתב השבות יעקב (ח"א או"ח סימן יא) לחלק בין ת"ח מופלג בתורה לבין ת"ח שאינו מופלג. והדברים עתיקים.

 

ואולם ס"ת שנפל חשוב בזיון גדול ונהגו להתענות על כך כל הציבור וכפי שהאריכו הפוסקים דאף דלא מצינו כן בש"ס מ"מ כן המנהג. ויש באחרונים שהסמיכו לזה הא דהרואה תפילין שנשרפו בזרוע צריך לקרוע וכו', עי' בזה בכפו"ת בסוכה ובשו"ת חיים שאל ח"א סי' יב ובשו"ת זכר יהוסף להגרי"ז שטערן ועוד, כנודע. ואין ענין להאריך בדברים הידועים.

 

אך לא מצינו שאם אדם נפל חשוב בזיון כה גדול. ולכן נראה שצריך להרים קודם כל הס"ת ואח"כ הת"ח. 

ואם יש שריפה או סכנת נפשות, יש להציל כל יהודי לפני ס"ת, ולאו דווקא ת"ח.

 

 

בברכה שמואל ברוך גנוט