מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

מעלת עשרה הראשונים בכותל המערבי

שלום וברכה!

רציתי לשאול:

בספר שו"ת שערי ציון (ג, יא), הג"ר שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, מסתפק, שבמעלה להיות מהעשרה הראשונים בביהכנ"ס, ביאר רבינו יונה (ברכות ד, א.  וכן במהרש"א שם מז, ב), משום שהראשונים גורמים לשכינה לבוא.  ולפי זה יש לשאול, האם בכותל המערבי שממנו לא זזה שכינה מעולם (זוה"ק שמות ה, ב.  שמות רבה ב, ב), יש גם את המעלה להיות בין העשרה הראשונים?  מה דעת הרב?

[אכן ידי"נ הג"ר גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס גם אני אודך, שאל את שאלה זו להגר"ש רבינוביץ שליט"א]

 

יישכ"ג מראש ושבת שלום –

מרדכי ציון

 

 

 תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

 

ישנם כמה וכמה דרגות בגילוי שכינה, כנודע.

הקב"ה נמצא בכל מקום בכל זמן, לית אתר פנוי מיניה, ובכל זאת יש בחינה של השראת השכינה מיוחדת בכותל המערבי, יש בחינה של השראת שכינה בעשרה ראשונים, והשראת השכינה  בקברי צדיקים כמובא בתיקוני זוהר, יש בחינה של השראת שכינה בכותל המערבי וכו' וכו', וככל שמגבירים את הקרבה להקב"ה, כך גוברת השראת השכינה.

 

וזה לכאורה משנה מפורשת באבות פ"ג משנה ו: "רבי חלפתא איש כפר חנניה אומר עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר (תהלים פ"ב) אלהים נצב בעדת אל ומנין אפילו חמשה שנאמר (עמוס ט') ואגודתו על ארץ יסדה ומנין אפילו שלשה שנאמר בקרב אלהים ישפוט ומנין אפילו שנים שנאמר (מלאכי ג') אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע וגו' ומנין אפילו אחד שנאמר (שמות כ') בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך".

 

ולכאו' אם השכינה שורה בעשרה וגם בחמשה, בשלושה ואחד, א"כ מאי רבותא טפי לגילוי שכינה בעשרה על פני גילוי שכינה באחד?

 

אלא שיש בזה דרגות על דרגות, גבוה מעל גבוה. והדברים ידועים גם בספרי הח"ן, שישנו אור אין סוף המצטמצם לפי הענין, וכך מצטמצמים הם האורות העליונים עד אשר נשאר רק רשימו, הוא רושם מהאור שנסתלק, כמש"כ האריז"ל. (כמו 'יציאת צדיק עושה רושם'. גם כשהצדיק כבר עזב, נותרו ממנו עקבות אור מסויימים).  וכן כהנה וכהנה, כאשר הכוונה שהקב"ה ית"ש מקרין את אורו האין סופי לפי הצורך והכלים היכולים לקבלו, הכל בהשתלשלות האור ומקבליו. וכנודע. ממילא אין מקום לשאלתכם.

 

בברכה

 

שמואל ברוך גנוט