מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר להסתפר בראש חודש אייר שחל בערב שבת

האם מותר להסתפר השנה ביום שישי השנה, ראש חודש אייר?

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כתב המשנה ברורה תצג, ה: "ואף להנוהגין איסור גם עד ר"ח אייר מ"מ אם חל ר"ח בשבת כיון שיש כאן תוספת שמחה שבת ור"ח יש להתיר להסתפר בע"ש מפני כבוד השבת".

וכן פסקו שמותר להסתפר הגרי"ש אלישיב והגר"מ פינשטין זצ"ל.

ואף הנוהגים כצוואת ריה"ח שלא מסתפרים בר"ח, אף כשחל בערב שבת, מכל מקום כיון שלא ניתן להסתפר לפני ראש חודש, פסק הגר"מ פינשטין שהדבר מותר. וכן פסק הגרי"ש אלישיב שכיון שהמנהג שלא להסתפר בראש חודש אינו מנהג קבוע, יש להתיר ולהסתפר בר"ח אייר, כמובא בשמם בספר בין פסח לשבועות והלכות חג בחג, עי"ש

 

בברכה,  שב"ג