מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

אבי הבן כסנדק לבנו

רצינו לשאול האם האבא של הרך הנולד יכול להיות סנדק לבנו

 

רבקה

קדומים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

כתב הפלא יועץ ערך 'מילה': וטוב לו לאבי הבן אם יוכל הוא להיות הסנדק, שהוא כמזבח להקריב בנו לקרבן ונרצה לו לכפר עליו. אוצה"ב (ח"א עמ' קצז בשם שו"ת דברי מלכיאל ח"ד סי' פו, לקט יושר עמ' 52, שאילת יעב"ץ ח"א סי' עד) שאז הוא מסייע ממש במילה ונחשב כאילו מל בעצמו. יבי"א (ח"י עמ' שמט/ תמח בחדש). תורת הברית בשם הגה"ק המקובל רבי מרדכי שרעבי שהאב עצמו ישמש סנדק ולא יכבד אף לא לאדם גדול בתורה.

               

 

בברכה,  שב"ג