מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

כוחו של הצדיק

שאלה
 
הנה בשבוע זה רגילים לדבר על כוחו דרשב"י וכו'
 
רצוני לברר כל ענין כוח הצדיק מה ההסבר
 
א. איך יש לרבי מאיר כוח להוציא את רבו "אחר" מגיהינום" - גמ' חגיגיה יד
 
ב. מזה שמיתת צדיקים מכפרת, למה ? דוחק גדול לומר בגלל שעושים שם תשובה כי א"כ זה לא מיתת הצדיק ועוד..
 
ג. מזה שהצדיקים סובלים את עוונות הדור, מה הפשט בזה מה הקשר.
 
ובפרט שבספה"ק (רמח"ל דרך ה' ועוד) מתואר שהצדיק לוקח הסבל עליו כדי לפייס את מדת הדין, מה הכונה הרי לא יכול להיות שיש כאן איזה מלאך חבלה שרוצה השחית ולכן שולחים אותו לפרוק את זעמו על הצדיק שמוכן למסור נפשו בעד עמו
 
ד. אדם יכול להתפלל ולעשות תשובה הרבה, וכמעט ולא נושע, ויש אדם שהלך וקיבל ברכה מצדיק או ישב על כסאו וכד' ונושע מיד מה ההצדקה בזה ?
 
יעקב
 
 
 
תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:
 
 
היסוד לכל זה הוא שכאשר יש תור להיכנס ללשכת השר או העסקן או האיש החשוב, ויש לו חבר הקשור אליו- הרי הוא עושה לו פרוטקציה ומכניס אותו מחוץ לתור ונותן לו יותר מהאחרים.
 
כאשר אני חבר טוב שלך, מטבע הדברים – אעדיף את הקרובים אליך.
 
הקב"ה אוהב צדיקים ולכן נתן בידם כח לפעול ישועות גדולות ונצורות ולשלוט על הבריאה כרצונם, כמובא בגמרא על הפסוק "צדיק מושל ביראת אלוקים".
 
לכן כשהצדיק מבקש עבורך, או כשאתה קשור לצדיק- ממילא נפתחים לך שערי הצדיק.
 
 וכאשר מי שקרוב אליך לוקח אחריות ויש לו כתפיים רחבות- אתה מטיל עליו את האחריות ומוריד את העול מכל הזוטרים.
 
 
 
בברכה,  שמואל ברוך גנוט