מאמרים הלכתיים - הרב ש. ב. גנוט

רבי אליעזר התנא הראשון המוזכר בש"ס

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול:

מדוע רבי אליעזר זכה להיות התנא הראשון שמוזכר בש"ס?

בברכות התורה –

מרדכי ציון

 

אין אתנו יודע עד מה, אך כמובן שאפשר לנחש תשובות רבות.

א)      מסר את נפשו על לימוד התורה באופן מיוחד, אחר שזנח את כל עשירות אביו הורקנוס, כמובא באדר"נ.

ב)      היה כידוע שמותי, ורבי רצה להראות שאעפ"כ מזכירו ראשונה בש"ס בגלל גדלותו העצומה והנודעת, כאשר רבי אליעזר כונה לעיתים בש"ס בשם  "רבי אליעזר הגדול", ותלמידיו פירשו  את הפסוק "צדק צדק תרדוף, למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך", בפירוש: "מחפש את המשפט ההוגן, לך אחרי רבי אליעזר ללוד או אחרי רבן יוחנן בן זכאי לברור חיל"

ג)       בזוהר חדש (איכה יג) איתא שר"א היה גלגול של ראובן בכור ישראל, וא"כ לו זכות הבכורה.

ד)       ר"א העיד על עצמו כי: "מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא שחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי מעולם." (סוכה כ"ח, א), ונכתב עליו "דרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם" (אבות דרבי נתן, פרק ו, פסקה ג).

בברכה

שמואל ברוך גנוט