שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

כשאב מבקש מבנו להתפלל איתו במניין המתקיים בביתו

שאלה:

השו"ע סימן צ ס"ט פוסק שישתדל אדם להתפלל דווקא בבית כנסת ולא בביתו. וכבר מובא בברכות (ו.) אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בבית כנסת, והובא ברי"ף וברא"ש. וכ"פ הרמב"ם.

ורציתי לשאול אם אבא מבקש מבנו להתפלל איתו בבית שיש להם שם מנין מטעמי נוחות, האם צריך להקשיב לו, דהרי אם אמר לו אביו לעבור על ד"ת לא ישמע לו, ובפוסקים מבואר דאפילו חומרא שעושה לא חייב לשמוע לאביו, וכאן לכאו' הוא הידור בתפילה?

ומה הדין אם הוא העשירי למניין?

כמובן אינני מדבר כאשר האב יכעס או שיגרם לו צער...

אשמח לתשובת הרב שליט"א

*

תשובת הרה"ג גנוט שליט"א

אין זה נקרא לעבור על דברי תורה.

זה נחשב מבקש ממנו לוותר על מעלה בתפילה ולא על חיוב גמור

מעלה בתפילה נדחית מפני כיבוד אב דאורייתא.