שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

כיצד קידש אדם הראשון את חוה ללא עדי קדושין

שאלה

שלום הרב יש לי כמה נושאים שרציתי לשתף אותם עם הרב. 

.מי היו העדים של אדם הראשון ואיך הוא קידש את אשתו?

יש על זה אריכות בילקוט ביאורים של מתיבתא. 

 שבת שלום 

חג שמח 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

לכבוד הבחור היקר בצלאל שוורץ ני"ו

 

ראיתי ונהנתי מה שצירפת מדברי 'ילקוט ביאורים' בענין זה.

ואני על משמרתי אעמודה, שאדה"ר דין בן נח היה לו וכלל לא קיים את התורה וממילא נשא אשה על ידי לקיחתה לביתו, כדברי הרמב"ם בתחילת נשים, שכך עשו קודם מתן תורה.

ובמדרש משלי (בובר) פרשה ח נאמר:

ואם לאו אתם נקראים בני אדם, כאדם הראשון שלא קיים את התורה ונטרד מגן עדן.

 

והרי בשו"ת משנה הלכות חלק ט סימן רצד שהובא שם כתב מפורש כך:(והנה כמובן דהוא רק לפלפולא דאטו אדם הראשון קיים התורה כישראל)

בברכה שמואל ברוך גנוט