שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לעבור על פני מלכת אנגליה לאחר מותה?

הסתכלות בפני מלכת אנגליה שמתה בארון קבורת המלכות

לכבוד ידידי הרב מרדכי ציון שליט"א, מרבני ישיבת עטרת כהנים דהגר"ש אבינר שליט"א

כוח"ט בספרם של צדיקים, והרבה 'כתיבה טובה' במהלך השנה הבאה כדרככם בקודש

בדבר שאלתו: "האם מותר לעבור על פני מלכת אנגליה לאחר מותה?  האם מה שכתוב לא להסתכל על פני המת, הוא גם לנכרי?  ואם האיסור משום כבוד, הרי האנגלים מחשבים זאת לכבוד, וגם היא מחלה על כבודה?".

הנה כתב השולחן ערוך (סימן רכה סעיף י): "הרואה אילנות טובות ובריות נאות, אפילו עכו"ם או בהמה, אומר: בא"י אמ"ה שככה לו בעולמו; ואינו מברך עליהם אלא פעם ראשונה ולא יותר, לא עליהם ולא על אחרים, אא"כ היו נאים מהם". וכתב המג"א שם סק"כ: "אפי' עכו"ם. והא דאמרי' אסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע הכא מיירי שרואהו ומ"מ נראה דדוקא להסתכל בו ביותר ולהתבונן בצלמו ודמותו אסור אבל ראיה בעלמא מותר וכמ"ש רסי' רכ"ט ע"ש ובב"י ואסור לומר כמה נאה כותי זה". וכן העתיק המשנ"ב שם סקל"ג: "עו"ג - היינו ראיה בעלמא דמותר אבל להסתכל בו ביותר ולהתבונן בדמותו אסור [מ"א] ואסור לומר כמה נאה כותי זה משום לא תחנם [גמרא]".

ובהוריות (יג, ב) איתא דהמסתכל בפני מת הרי הוא קשה לשכחה, וכתב שם הנצי"ב במרומי שדה וכן בספר הזכרון דהיינו דוקא בהסתכלות בהתבוננות, אבל בראיה בעלמא אין חשש. וכמבואר במגן אברהם ומשנ"ב הנ"ל, ובאשל אברהם (בוטאשטש) כתב שהגדר הוא, כי ראיה היא בדרך העברה שבא לפניו, והסתכלות הוא במה שהיה בידו לעצום עיניו ולא לראותו יותר.

ורבינו ידעיה הפניני כתב שטעם החשש הוא כי בראותו מת שהכירו היטב בחייו, ועתה הוא כאבן דומם, יחרד מאד כאשר יחשוב שימות גם הוא כמוהו, ומתוך היראה יטרד שכלו וישכח תלמודו, וכן ביאר בסמוך לגבי קריאת כתב שעל הקבר ואף שנקט ביאורו במי שמכירו היטב, לא מצינו חילוק בין מת שמכירו לאינו מכירו.

ומלבד זאת הוסיף בליקוטי מהרי"ח בשם ספר זכירה דקשה לשכחה גם המסתכל בפני הגוי ובפני הנבילה, וסגולה לזה להסתכל אח"כ ג"פ על צפרני ידיו וג"פ על השמים, עכ"ד, ובספר זכרון ח"ב אות כ"ה דכל עניני הסתכלות הכוונה דווקא שמביט בדבר ביותר אבל ראיה בעלמא לית לן בה.

מסתמא כתב בזה ג"כ בס' שמירת הגוף והנפש, אך ברגע זה אין הספר תח"י וכדאי לעיין שם.

בברכת שנה טובה

שמואל ברוך גנוט