שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

בביאור מנהג העולם

שאלה

בדין ברכת שהחיינו על הטלית בחתונה

 

במה שנוהגים לברך שהחיינו על התעטפות בטלית בחתונה, ופוטרים בזה את הנישואין, וכמו שכתב וכמו שכתב באשל אברהם (או"ח סימן רכג) שיברך החתן על הטלית שלובש לכבוד הנישואין ויכוין לפטור מצוות הנישואין.

יל''ע כ''ז במה שנהגו לעשות בחופה ביום, אבל במה שנוהגים לעשות החופה בלילה, כיצד מברכים על הטלית שהחיינו, וגם שאינם מתעטפים בה אז רק לזמן מועט, ולכאורה יותר ראוי לברך שהחיינו על החליפה החדשה וכיוצא בזה, ועל הטלית יברך רק בבוקר שהחיינו? ואשמח מאוד לקבל בזה תשובה ליישוב מנהגו של עולם?

והארכתי בזה עוד בבאר התורה קמג, ואולם עדיין אין הדברים מתיישבים על הלב.

בברכת התורה

הצעיר באלפי ישראל

יוסף אביטבול


תשובת הרה"ג ש. ב. גנוט שליט"א:

יש בברכת שהחיינו על טלית ב' חלקים. א)שהחיינו על המצוה, ובזה יש מחלוקת גדולה האם מברכים שהחיינו על חפץ מצוה. ב) עצם הבגד החדש. שאדם לובש לראשונה בגד חדש, בפרט אם קיבלו במתנה, מברך שהחיינו. ובזה טלית היא כמו חליפה.

 

והנה בביאה"ל (סי' כב) הביא מחלוקת הפוסקים האם מברכים "שהחיינו" על הנחת תפילין בפעם הראשונה וכותב שלכן יראה לפטור את עצמו בפרי או בגד חדש. והגרש"ז אוירבך זצ"ל נהג לתת את התפילין שרכש בהשאלה לבניו עד בר המצוה, וביום בר המצוה העניק להם אותו במתנה, ואז יכלו הם לברך על התפילין עצמו "שהחיינו", שהרי קיבלו כעת רכוש השווה כסף רב.

בברכה, שמואל ברוך גנוט