שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

מצוות בשר ויין לחולה קורונה

שאלה

לכבוד הגאון האדיר רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

אחד שלא טועם טעם בשר בגלל הקורונה ה' ירחם.

האם יש לו חיוב לאכול בשר ביום טוב ?

וכן אם לא טועם טעם יין, בגלל הקורונה, האם יש לו חיוב לשתות רביעית יין בחג ?

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א

כבוד הגר"ג שליט"א

 

יש מקום גדול לומר שחייב בבשר ויין, משום שמעלת הבשר היא הייתובי' דעתיה שבשר עושה לגוף האוכל, וכן היין מעולה לא רק משום טעמו, אלא בגלל האלכוהול והתסיסה שבו, וגם מי שאינו חש טעם ביין- משתכר מהיין.

וידועה מחלוקת הגרי"ש אלישיב ומו"ר הגר"ח קניבסקי בדין שתיית מיץ ענבים מדין שמחת יו"ט. וי"א שענין היין הוא משום דאין אומרים שירה אלא על יין ומיץ ענבים בכלל זה, אך אם הוא כמשמעות הש"ס בפסחים ק"ט דיין ישמח לבב אנוש, זה ל"ש במיץ ענבים. ולכאו' אדם שאין לו טעם ביין, אכתי שמח הוא ביין משום האלכוהול שבו, וכנ"ל.  

 

בברכת חג שמח שמואל ברוך גנוט