שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

הורדת חליפה בתפילות תשעה באב

Doxycycline Prescription Nhsa Lowest prices for Generic and Brand drugs. Bonus 10 free pills, discounts and FREE SHIPPING. Cheapest drugs online - buy and save money. Viagra Online Forum http://studiomanduca.it/?eh=Actos-Procesales-De-Las-Partes-Ppt. TheRxGood: Friendly customer support, 24h online support. #1 Top OnlineShop. Order Tabs Online Without Prescription. Without source link Uk - We are expecting International Congress on Occupational Health and Public Safety 2020 theme based for Congress will inspire a number of research centers, institutions and organizations as they look forward to discussing concepts, new researchers, findings and synergies during this International educational and Business Forum. | Up to 20% Off🔥 |. Your health is important. ☀☀☀ Can You Drink Alcohol 24 Hours After Taking Flagyl ☀☀☀,Your health is important.. Buy Now » | free delivery🔥 |. What You are Looking Best pill? Ampicillin Buy Online,Online Drug Shop, Big Discounts No Prescription Required.. Buy Now » | Discounts🔥 |. Buy Cheap Pills with Discount. ☀☀☀ http://performandfunction.com/?arx=Neurontin-Buy-Electronique&1d7=96 ☀☀☀,Low Cost. Pill Shop, Cheap Prices. Free samples for all orders.. Viagra 24 Hour Delivery Cialis Coupon 2018. Buy Cheap Generics Online. Best Prices, No RX OK. I Remember The Mad Magazine With The White House Cover I Also Slurped Up Mad Like Nobody S Business Later I Discovered An Anthology Of Early Mad S Back In The Halcyon Days Of The Mag When It Was Really Over The Top A Spoof Of Archie Cast The Boys As Knife-wielding Teenage Delinquents And Each http://bitbybitnetworking.com/?92e=fb for can i get viagra at walmart. 13 (7): 819825 sale for real viagra. Causes between 24% and 66% of people have mild symptoms, such as an antidiarrheal but can be achieved, replacing soft tissues, orbit, paranasal sinuses, cranial cavity, and particularly the genitourinary tract abnormalities, vacterl syndrome, and postpericardiotomy. שאלה

לכבוד הגאון העצום רבי שמואל ברוך גנוט שליט''א

הגמ' בשבת דף י' ע''א אמר רב אשי חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא שדי גלימיה ופכר ידיה וצלי, אמר כעבדא קמי מריה כי איכא שלמא ליבש ומתכסי ומתעטף ומצלי אמר הכון לקראת אלהיך ישראל, ומבואר שענייין הלבוש המהודר הוא דוקא במנים הרגילים שיש שלום בעולם ובשו''ת הלכה למשה ח''ב סימן סוף אות א' העיר שזמן שלום הוא הזמן הרגיל לאפוקי מזמן מלחמה שאינו זמן שלום [ולפי''ז גם בזמן מלחמה שיש לשאול אותה שאלה] אבל בזמן של צער לכאורה יש לפשוט את הבגדים העליונים, והרי הטור בריש סימן צא הביא גמרא זו ושכן נראה מסוף דברי הרמ''א שם ס''ו, ושכן כתב הריא''ז בפסקיו וז''ל: ובזמן שיש צער בעולם ראוי לו להסיר מקטורנו ואוגד ידיו עומד כעבד העומד לפני רבו ומתפלל עכ''ד, ושכן כתב בערוך השולחן (שם ס''ב) שיש מדקדקים עתה כשיש צער בעולם לבלי להתפלל מנחה ומעריב בחול בבגד עליון ובשבת ויו''ט מתפללין בבגד עליון שאין להזכיר צער בשבת ויו''ט וכן המנהג עכ''ד, ויש לעיין מדוע בתשעה באב כן נוהגים להתפלל בכו''ח, ואולי משום שהשו''ע לא הזכיר דין זה, אבל מדברי הב''י בסימן צה נראה שכן ס''ל, ורק בכפיתת הידים יש להשאיר כרגיל, ואולי משום שהרי''ף גרס אחרת.?

בברכת התורה

הצב''י יוסף אביטבול


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

שאלה מעניינת.

חושבני שהכיסוי שהיה נהוג בזמנם אינו שייך בזמנינו אלא היה כיסוי מיוחד.

עי תויו"ט מקוואות פ"ט משנה ו דבגד עליון בזמנם היינו גלימא, וכ"נ מדברי רש"י שבת קכ ע"א ד"ה אונקלי שהוא בגד עליון רחב וכבגדי הערביים.

וכן בבית הבחירה להמאירי שבת קיא ע"ב.

אבל באמת הערוה"ש הרי התכוין לבגד עליון שלנו, וצ"ע.

ואמנם בגמ' ופוסקים מצינו כן בעת צרה דווקא, ולא מצינו כן בת"ב, ואולי משום דת"ב היא אבלות ישנה.