שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

אמונה בביאת המשיח

אמונה בביאת המשיח
 
שאלה:
דרך העולם הוא שכשאדם מבקש מחבירו הלוואה ממונית, ומתנה שזמן הפירעון יהיה בזמן ביאת המשיח, אזי אין המלווה מוכן להלוות לו.
ויש להבין האם ע"פ האמת כן צריך להלוות, דהרי אנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח בכל יום שיבוא.
 
 
 
 
תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:
 
אנו מצווים להאמין שהמשיח יכול לבוא בכל רגע. אך אנו לא מחויבים להאמין שחייב להיות שהמשיח יגיע ברגע הבא או במן מסוים.
 
מי שנשבע שברגע הבא יבוא משיח ולא בא, עובר על איסור שבועה.
 
 
 
וברש"י מסכת קידושין דף סט ע"ב כתב: עד עמוד הכהן לאורים ותומים - כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח דאורים ותומים לא היו בבית שני
 
 
 
והרשב"ם בבא בתרא דף קלג ע"ב כתב:לגזבר - של הקדש ויקחנה לאבני אפוד דנהי דבטלי אורים ותומים לישאל בהן כדכתיב (עזרא ב) עד עמוד כהן לאורים ותומים כאדם שאומר לחבירו עד שיבא משיח.
 
 
 
בברכה
 
שמואל ברוך גנוט
 
 
 
 
 
בברכה,  שב"ג