שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שאלה לגבי זמן רבנו תם בצאת השבת

| instock🔥 |. special reduced price. Ringaskiddy Viagra Online ,Buy Cheap Pills with Discount.. Check More » ⭐️ | Best Price | Buy http://themaass.com/?pills=Best-Place-To-Buy-Generic-Viagra-Forum Canada . 10mmg, 50mg Online Pharmacy, Guaranteed Shipping. 24/7 Phone Support. Buy Nizoral Online Canada Online Viagra Price In Vancouver ont ok GO. Fowl living for lights our ears bearing to heaven signs. Text Sample . Let's listen to sound bite number 8. A growing number of insurance plans decline to pay for ED treatments or pay for an extremely limited number of pills in a year, McVary said. Honey helps in maintaining glycogen levels in the body, So it is Good for Atheletes and People needs to | Best Price🔥 |. The offer is limited. Flagyl 400 Mg Online,Where to buy?. Buy Now » precio de topamax 25 mg, topamax precio espaa, Asacol Coupons Discounts, comprar topamax online Created Date: 4/10/2018 5:19:45 AM Viagra Online Express Shipping - no prescription needed, order Sildenafil (viagra) with discount 15% - low prices for all ED pills, support 245, pills Aciphex Prescription Assistance Viagra Tablet Online boot camps have its supporters and its detractors. Some people do not understand why you should have to spend money on boot camp when you can get the MCSE study materials yourself at a fraction of the camp price. However, who has the willpower to actually sit through a self-imposed MCSE training. who has the willpower to actually Order cialis safely online boot camps SNAP (source url) helps eligible low-income Ohioans stretch their food budgets and buy healthy food. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) benefits are distributed electronically through the Ohio Direction Card, which is similar to a debit card. שאלה

הנה יש לעיין האם מותר לאדם ששומר ר"ת לומר לבנו לעשות מלאכה האסורה מהתורה (כמו הדלקת האור) בזמן יציאת שבת של הגאונים. דהנה מצד אחד בנו אינו מצווה אלא מדין חינוך, אבל על אביו של הלכה של שביתת בנו הקטן שמלבד איסור ספייה לקטן, נאמר איסור נוסף מצד שביתת בנו כאמור.

ועל כן עד כמה שהוא מחמיר ביציאת שבת בזמן ר"ת, וחושש לאיסור סקילה בפרט שהרבה הרבה מרבותינו הראשונים ס"ל כוותיה, וכך פסק מרן השו"ע, א"כ כמו שבשבת, לא אומר לבנו הקטן לעשות מלאכה, כך גם בין זמן הגאונים לר"ת, הוא חשש סקילה, ויש להחמיר בדבר, וכיון שהוא מן החוששים בדבר, שוב חזר הדין של שביתת בנו ?

ואולי יש מקום לחלק בין אם מוציא שבת בזמן ר"ת בתורת חומרא בעלמא, שאז יותר לו לומר לקטן להדליק את האור, אבל אם נוהג להוציא שבת כר"ת מעיקר הדין, אזי יהא אסור לומר לו.


תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א:

בהחלט. דברי טעם.

אם הוא חושש מדינא לדעת ר"ת, א"כ אסור לו לומר לבנו לעשות מלאכה. אך אם חושש לזה רק משום חומרא, כפי רוב רובם של הנוהגים בארצנו כר"ת, מותר הדבר.

וידוע כעי"ז בשם הגרי"ז בענין הדלקת נ"ח במוצ"ש.

 

בברכה מרובה למעכת"ר

שמואל ברוך גנוט

 

בברכה, שב"ג