שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם בעל תוקע יכול לתקוע דרך המסיכה?

שאלה:
 
האם מותר לתקוע בשופר דרך המסיכה, או שזה חציצה
 
השאלה גם על חודש אלול וגם על ראש השנה ?
 
השאלה שהוא חושש מאד להסיר המסיכה אפילו לרגע כי הוא בקבוצת סיכון ח"ו
 
ונושף בפיו בכוח דרך המסיכה לתוך השופר
 
בברכת כהנים באהבה כעתירת
 
גמליאל הכהן רבינוביץ
 
מח"ס "גם אני אודך"
 
ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.
 
 
תשובת הרב ש. ב. גוט שליט"א
 
בדין חציצה בתקיעת שופר ע"י מסכת הפה הנדרשת בעידן הקורונה,
 
הנה בר"ה כ"ז ע"ב צפהו זהב במקום הנחת הפה פסול. וכתב הריטב"א: פי' דהוי חציצה דבעינן שלא יהא חוצץ כלום בין השופר והתוקע ורמז לדבר אל חכך שופר (הושע ח'), ומכאן שאם נפח בו מבחוץ ולא נתן פיו בשופר לא יצא, עכ"ל. וכ"כ הרמב"ן בדרשה לר"ה ד"ה צפהו זהב. ועי' בשו"ת אבני נזר סי' תל"ה.
 
ומלבד זאת, מי שתוקע דרך מסכה, לא תעלה לו תקיעה וז"פ מפני המציאות.
 
שמואל ברוך גנוט