שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

האם מותר לכהן להתחתן עם גיורת שהורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה

לכבוד מו"ר הגרש"ב גנוט שליט"א

בחור כהן הציעו לו להשתדך עם בחורה מצוינת שאביה גוי ואמה התגיירה כשהייתה בהריון עם בתה זו, כך שנולדה בקדושה והורתה שלא בקדושה, האם מותר לו לכהן להשתדך איתו.

 

א' הכהן

ירושלים

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א:

אסור לכהן להינשא לגיורת שלידתה בקדושה והורתה שלא בקדושה.

במקרים של דיעבד גמור, אם התחתן איתה- יש אומרים שלא תצא ממנו.

 

מקורות: כתב הח"מ ס"ק כט שאם היתה הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה בתר הריון אזלינן ואסורה לכהונה, אך על מש"כ הב"י שדין זה פשוט מהא דגיורת פחות מג"ש פסולה לכהונה, כתב הח"מ דלא דק, דאין זה ראיה ללידתה בקדושה, ועי' ב"ש ס"ק מב שיישב הב"י, ועי' יד אהרן בהגב"י שכתב שנראה להלכה שאם היתה לידתה בקדושה לא תצא. ועי' יחוה דעת ח"ה סי' לג. ועי' ציץ אליעזר חי"ז מז במקרה של דיעבד גדול.