שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

שירת נשים בזמירות שבת

אצלנו בבית נוהגים כמה דורות שגם הנשים שרות זמירות שבת. האם יש לזה מקור הלכתי?

אנחנו יוצאי גרמניה (יקים).

מירי

 

תשובת הרב שמואל ברוך גנוט:

 

בשו"ת שרידי אש חלק א' סימן ח' כתב בזה כך:  ומה שהנערות מתפללות בקול רם - אין בכך כלום. וכבר התירו גדולי אשכנז ובתוכם הגאון ר' עזריאל הילדסהיימר זצ"ל לאנשים ולנשים לזמר ביחד זמירות, משני טעמים: א.   תרי קלי לא משתמעי.   ב.   זמירות קודש אין מביאים להרהורי עבירות, עכ"ד השרידי אש.

 

וכך העיד הראשל"צ הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א: "ובביתו של מרן אאמו"ר נהוג כל השנים שכל המשפחה ‏משוררים בליל שבת וביומו, יחד עם הגיסים וכל האחים, ואמר להם מרן, שכיוון שהבת לא משוררת 'סולו', אלא קולה נבלע עם ‏קולות כולם, אין בזה איסור, אף שקולה נשמע גם כן, והיינו בקול שאינו גובר, אלא רגיל, אך לא בטון גבוה", עכ"ל.

ולאחר מכן כתב כדברים אלו בספרו ילקוט יוסף שבת (חלק א' כרך ג' עמ' שס"ח עד שע"א).

 

כמובן שידוע שרבים אוסרים זאת, אך כך שמעתי היה מנהגם של יהודי גרמניה, וכפי שהוזכר בשאלה- אכן כך נהגו בגרמניה, כפי שסיפרו לי יוצאי גרמניה, וידידי הרה"ג רבי רפאל אייפרס שליט"א, מרבני הולנד, כתב שכך נהגו בהולנד מקדמא דנא.

 

ש"ב גנוט