שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חלוקת כספי ירושת הבכור

לכבוד הרה''ג מו''ר מוה''ר ר' ש.ב. גנוט שליט''א שאלה קצרה לענין חשבון חלוקת פי שנים של הבכור כ''ט פסח כשר ושמח רפאל אייפרס

לכבוד הרה''ג מו''ר מוה''ר ר' ש.ב. גנוט שליט''א
שלמא רבא יסגי למע''כ שליט''א
אחדשה''ט

היורשים הם ששה בנים ושלוש בנות דהיינו שגם הן קבלו חלק כבנים עפ''י הערכאות כפסקו של האג''מ וסיעתו והבנים הסכימו לזה. כולם הסכימו לתת חלקו פ''ש לבכור.

אחר פטירת האב התברר בצוואתו שרצה שינתן סכום נכבד לישיבת קודש לצדקה וכבר נתנו בהסכמת כולם את הסכום הנכבד לישיבת קודש לצדקה כמו שצוה האב. עכשיו רוצים לחלק את הנשאר

השאלה היא אם מחשבנים את חלקו של הבכור על כל כספי הירושה של האב דהיינו עם הסכום הנכבד שנתנו לצדקה דהיינו הנחלה כמו שהיתה בשעת פטירת האב או

שמנכים את הסכום של צדקה ורק על הנשאר מחשבנים את חלקו של פ''ש של הבכור.

ע''פ סברא נלענ''ד אני הק' כצד הא' אולם מכיון שלא מצאתי הלכה ברורה במ''א בע''ז נפשי בשאלתי לכבודו שליט''א מה הלך דעתו הטהורה בע''ז.

המצפה לרחמי ה' כהרף עין,

ביקרא דאורייתא,

בברכת כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות כט''ס 

 

 

.

 

כבוד ידידנו הגאון הנודע רבי רפאל אייפרס שליט"א רב דרוטרדם בהולנד ורב בגרמניה

שוכט"ס למעכת"ר וברכה לפסח כשר ושמח לו ולכל קהל עדתו יע"א

 

בדבר שאלתו על חלוקת כספי הפ"ש לבכור לאחר שחילקו הכסף לצדקה כרצון האב ז"ל.

אם אכן יש תוקף לצוואה לעניין הצדקה, יש לקזזו מרכוש האב, כמו כל חוב אחר שקודם משלמים את החובות ורק אח"כ חולקים היורשים את כספי הירושה.

ושאלתי  הערב את מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א והסכים עימדי, שאכן מנכים מהסכום הכולל את הכסף שתרמו לישיבה, וכעת, ממה שנשאר, מחשבים את סכום הפי שניים לבכור.

אך אם זה הסכמה שלהם, ולא היו חייבים ליתן את הכס לישיבה כרצון האב. הרי יש לחלקו לפי ההסכמה שהסכימו. ואם אין ראיה מה הסכימו, לכאו' יחלקו את כספי הצדקה בשווה אחר חלוקת כל הירושה. היינו קודם הבכור יטול חלק בכורה, וכולם יטלו חלקם, ואח"כ יתנו הצדקה. אלא אם הסכימו מראש שיהיה בצורה שונה, היינו קודם הצדקה ואח"כ החלוקה.

יש להוסיף שיש נידונים רבים מאוד בגדר "ראוי" ו"מוחזק", מהו ראוי שאין הבכור נוטל בו פי שניים. וכמעט כל דבר נתון במחלוקת, מלבד כסף מזומן בפועל וקרקע הרשומה על שמו ממש. ויש בזה אריכות גדולה מאוד בפוסקים, כנודע.

בברכה שנזכה כולנו לאכול השתא הכא מן הזבחים ומן הפסחים

שמואל ברוך גנוט