שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

משלוח מנות בזוג פרוד

להגאון האדיר רבי שמואל ברוך שיחיה

הסתפקתי חקירה חדשה בס"ד, בזוג פרודים ל"ע, אם אדם נותן בפורים משלוח מנות לאשתו שהיא פרודה ממנו, והיא מקבלת המשלוח מנות, האם יצא ידי חובתו. ויש לעיין גם באופן שהם גרים באותו בית, רק כל אחד נמצא בחדר אחר, וגם באופן שכל אחד גר בבית נפרד.

בשורות טובות.

בברכת כהנים באהבה כעתירת

גמליאל הכהן רבינוביץ

מח"ס "גם אני אודך"

ו"פרדס יוסף החדש" על המועדים.

 

 

לכבוד הרה"ג החסיד מח"ס הרבה, צמ"ס רבי גמליאל בהרא"ד רבינוביץ שליט"א

 

בעצם השאלה האם אשה יוצאת ידי חובתה במשלוח המנות ששולח בעלה, כבר האריכו בזה הפוסקים, כמובא במשנ"ב סי' תרצ"ה בשם המג"א, וכבר האריכו בזה פוסקי זמנינו.

והנה מאחר שאין מושג כזה של 'פרודים' מצד ההלכה, ובעל ואשה הם או נשואים או גרושים, (ואם ישנו נושא בזה, הוא שייך רק להדלקת נרות שבת או נרות חנוכה, ואכמ"ל), לכן לפי הדעות שהבעל מוציא את אשתו במשלוח המנות שלו, משום שאשתו כגופו. ה"ה שמוציא אותה גם כשאינם חיים כעת יחד והם פרודים.

ואולם ומובא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שבכל מקרה, גם כשהאישה סומכת על בעלה שהוא ישלח בעבורה וזה מהני, צריך הבעל לומר במפורש לאשתו שהוא שולח מנות בעבורה למשפחה פלונית, ובכך מקיימת היא את מצות משלוח מנות, וכמו כן צריך לומר לאלו שמקבלים את משלוח המנות שהמשלוח נשלח גם מאשתו, כדי להרבות אהבה ורעות בין הנותן והמקבל.

ולפי"ז ברור שכל עוד שהבעל לא הדגיש שמשלוח המנות נועד גם לאשתו, לא תצא בכך האשה ידי חובה, בפרט במקרה זה, שכולם יודעים שהם פרודים, ולכן מבינים הם שאם הבעל שלח, הוא שלח זאת רק בשמו ולא בשם אשתו, אשר הוא חי עימה בסכסוך.

 

בברכת פורים שמח ידידו דורש שלום תורתו

שמואל ברוך גנוט