שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

המתנה למשפחה בהדלקת נרות חנוכה

לכב' כת"ר שליט"א,

רוב שלום!

רציתי לשאול: האם להדליק נרות חנוכה מיד בזמן או לחכות לאשתו או לבעלה וכדומה?

 

אני מאוד מודה לכת"ר שליט"א!

 

בברכת חנוכה שמח – מרדכי ציון

 

 

 

כבוד הרה"ג רבי מרדכי ציון שליט"א, ר"מ בישיבת עטרת כהנים בעיר קדשנו ירשת"ו

שוכט"ס

כאשר האשה שבה מאוחר ורוצה שבעלה ימתין לה להדלקת הנרות, ויש בכך משום שלום בית, דעת רבנו הגרי"ש אלישיב בספר פניני חנוכה, שלא ימתין לה, אלא אם חוזרת הבית בתוך החצי שעה שלאחר צאת הכוכבים, כיון שעיקר זמן ההדלקה הוא עד זמן חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. ואם מדליק בתוך ביתו או בחלון ביתו, יכול להמתין לאשתו עד שתשוב לביתם.

ודעת הגר"ש ואזנר זצ"ל (קובץ מבית לוי חלק י עמוד ג) ודעת האור לציון (נר ציון פ"ו) שימתין לאשתו בכל מקרה.

וכן מסופר על הגרי"ח זוננפלד זי"ע שלמרות שתמיד הדליק נרות בזמן השקיעה, כדעת הגר"א ז"ל, המתין לאשתו פעם אחת במשך שעה, באומרו שנר ביתו הרי קודם לנר חנוכה משום שלום בית, כמובא בשו"ע סימן תרע"ט, ואם כן בודאי שיש לאחר את זמן ההדלקה משום שלום בית...

אצלנו השנה הלכה עזרתי תחי' באחד הימים והתקשרה לומר לי במיוחד שהיא תאחר ושאדליק בזמן השקיעה מבלי להמתין לה, אשרי אשת חיל כאלו.

 

בברכת חנוכה שמח

שמואל ברוך גנוט