שאלות ותשובות בהלכה - הרב ש. ב. גנוט

חיפוש ארבעת המינים וביטול תורה

שאלה

 

 

לכב' כת"ר שליט"א!

רציתי לשאול: מה עדיף – להקדיש זמן מתלמודו לחפש ולקנות ד' מינים מהודרים, או ללמוד תורה באותו זמן?

 

אני מאוד מודה.

בברכות גמר חתימה טובה –

מרדכי ציון

 

 

תשובת הרב ש. ב. גנוט שליט"א 

זאת שאלה נכונה.

צריך כל דבר לעשות במינון הנכון. ד' מינים מהודרים היא מצוות היום, וגדול תלמוד תורה שמביא לידי מעשה.  אך כאשר משיג ד' מינים מהודרים כבר, רק שטורח עוד ועוד על חומרות לא חשובות מבחינת הפוסקים, או דעת יחיד וכדומה, ודאי שישנו הידור גדול יותר בלימוד תורה.

ראיתי שר' מרדכי גרוס כותב שחיפוש ד' מינים במקום שאין בו חשש פריצות, הוא גם הידור מצוה. וצריך לשקול שכר מצוה כנגד הפסדה, בשום שכל ותבונה.

 

 

גמר חתימה טובה

 

שמואל ברוך גנוט